vinhthanh : Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành chi tiết Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai. Updated28-10-2021 09:19
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai.

​2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phùng Chí Sỹ

4 Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào về phát thải KNK cho các ngành kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Cung cấp công cụ để kiểm kê KNK định kỳ cho các ngành kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai.

        - Hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch giảm phát thải KNK của tỉnh, từ đó đề xuất các ngành có tiềm năng giảm phát thải.

Nội dung nghiên cứu chính:

- Xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính của các ngành kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai

- Xây dựng công cụ bằng phần mềm Excel để tính phát thải khí nhà kính phù hợp với tỉnh Đồng Nai

- Tính toán kiểm kê khí nhà kính tỉnh Đồng Nai 3 năm 2018-2020

- Xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính tỉnh Đồng Nai và các nơi khác phát tán tới

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm kê Khí nhà kính

- Tổ chức 01 hội thảo với sự tham gia của các cơ quan quản lý môi trường, cán bộ nghiên cứu của các cơ quan khoa học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp

- Đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao sử dụng công cụ kiểm kê khí nhà kính

          - Viết báo cáo tổng hợp đề tài

5. Lĩnh vực nghiên cứu:

6. Phương pháp nghiên cứu:

* Các phương pháp chung:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đề tài tiến hành sưu tập và nghiên cứu một khối lượng lớn các tài liệu, tư liệu, sách báo khoa học về phát thải KNK nói chung và trong các lĩnh vực nói riêng.

- Phương pháp kế thừa: Đó là việc khái quát hoá, tổng hợp hoá các công trình nghiên cứu, các mô hình định lượng mà các quốc gia đã áp dụng để dự báo mức độ phát thải và phương án giảm phát thải KNK trong các lĩnh vực,... đồng thời kế thừa các số liệu sẵn có của các đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực có liên quan đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phương pháp này áp dụng cho Nội dung 2.

- Phương pháp điều tra để thu thập thông tin: việc khảo sát thực tế các đối tương cụ thể và các đơn vị liên quan sẽ giúp thu thập, quan sát và nhận định vấn đề một cách trực quan. Căn cứ vào phương pháp tính toán phát thải KNK do IPCC hướng dẫn và các tài liệu liên quan, nguồn số liệu phục vụ cho công việc tính toán sẽ được thu thập tại các Sở/Ban ngành trên địa bàn tỉnh. Phương pháp này áp dụng cho Nội dung 1.

- Phương pháp thống kê và xử lý các số liệu về hoạt động phát thải KNK: Các số liệu, thông tin sơ cấp và thứ cấp sẽ được thống kê bằng Excel và trình bày ở dạng bảng, biểu và sơ đồ. Từ các thông tin này, việc so sánh lượng phát thải KNK giữa các hoạt động sẽ được phân tích nhằm hình thành các giải pháp chính sách và công nghệ cho định hướng giảm phát thải trong tương lai phù hợp với định hướng phát triển của từng ngành; Phương pháp này rất hữu ích trong việc phân tích tổng hợp các tài liệu, số lượng, thành phần, hiên trạng, … một cách đầy đủ, không bị thiếu sót. Phương pháp này áp dụng cho Nội dung 1, 3, 4.

- Phương pháp lập bảng liệt kê các đối tượng có liên quan đến phát thải KNK; Phương pháp này áp dụng cho Nội dung 1.

- Phương pháp đánh giá nhanh phát thải khí nhà kính: về cơ bản sẽ tính toán theo hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC 2006, đối với một số hệ số phát thải khí nhà kính không phù hợp với điều kiện của Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, đề tài sẽ tham khảo các nghiên cứu đã thực hiện để áp dụng cho phù hợp. Phương pháp này áp dụng cho Nội dung 2.

- Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia để thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung nội dung báo cáo cho phù hợp, đạt mức độ khoa học cao, thông qua các hội thảo khoa học. Phương pháp này áp dụng cho Nội dung 5.

* Phương pháp đánh giá nhanh nhằm đánh giá phát thải KNK.

7. Kết quả dự kiến:

- Sản phẩm Dạng I:

+ 12 mẫu phiếu điều tra: doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

- Sản phẩm Dạng II:

+ Thuyết minh chi tiết được duyệt

+ Cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính của các ngành kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai

+ Công cụ bằng phần mềm để tính phát thải khí nhà kính và Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Kết quả kiểm kê khí nhà kính tỉnh Đồng Nai trong 3 năm 2018-2020

+ Báo cáo kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Đồng Nai và các nơi khác phát tán tới.

+ Sổ tay hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính

+ Sản phẩm đào tạo, tập huấn và chuyển giao gồm: Tài liệu, Báo cáo đào tạo, tập huấn và chuyển giao, danh sách đối tượng tham gia đào tạo

 + Báo cáo Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

- Sản phẩm Dạng III:

+ Báo cáo kết quả Hội thảo khoa học

+ 01 bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu của đề tài.

+ 01 Thạc sỹ thuộc chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường.

- Sản phẩm khác:

+ Đĩa CD chứa toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài.

               + Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 18 tháng (từ tháng 03 năm 2021 đến tháng 08 năm 2022)

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter