vinhthanh : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

THÔNG TIN CÁC ẤP XÃ VĨNH THANH

 

1. ẤP HÒA BÌNH

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 294 ha;

+ Số hộ dân      : 1.110

+ Tổng số dân số: 3.272  nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

 + Địa bàn dân cư: 17 Tổ nhân dân

1.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Nguyễn Quang Trọng                       Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí: Nguyễn Văn Trung                          Trưởng ấp

- Đồng chí: Trần Thanh Tân                                 Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 14 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

2. ẤP THANH MINH:

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 301 ha;

+ Số hộ dân      : 730 hộ

+ Tổng số dân số: 2.190 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Phật giáo  

+ Địa bàn dân cư: 12 Tổ nhân dân

2.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Dương An Ninh                                Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Sang                             Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 22 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

3. ẤP  VĨNH CỮU:

3.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 298 ha;

+ Số hộ dân      : 552 hộ

+ Tổng số dân số: 1.545 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

+ Địa bàn dân cư: 16 Tổ nhân dân

3.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Phan Mạnh Quân                              Bí thư chi bộ ấp

- Đồng Chí: Đậu Văn Khởi                                  Trưởng ấp

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bốn                              Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 15 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

4. ẤP SƠN HÀ:

4.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 405 ha;

+ Số hộ dân      : 859 hộ

+ Tổng số dân số: 2.940 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

+ Địa bàn dân cư: 9 Tổ nhân dân

4.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Trịnh Thanh Phong                           Bí thư chi bộ ấp

 - Đồng Chí: Nguyễn Văn Cần                             Trưởng ấp

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa                              Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 13 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

 

5. ẤP THÀNH CÔNG

5.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 460 ha;

+ Số hộ dân: 683

+ Tổng số dân số: 1.955 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

 + Địa bàn dân cư: 08 Tổ nhân dân

5.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Nguyễn Thị Quyên                            Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí: Nguyễn Thái Hà                                Trưởng ấp  

- Đồng chí: Bùi Thị Chung                                  Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 14 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

6. ẤP   CHÍNH NGHĨA:

6.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 365 ha;

+ Số hộ dân: 497 hộ

+ Tổng số dân số: 1.412 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Phật giáo  

+ Địa bàn dân cư: 06 Tổ nhân dân

6.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Đỗ Nhất Trí                          Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

 - Đồng chí: Nguyễn Văn Triệu                Trưởng ban MTTQ ấp  

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 18 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

 

7. ẤP ĐẠI THẮNG:

7.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 345 ha;

+ Số hộ dân: 280 hộ

+ Tổng số dân số: 878 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

+ Địa bàn dân cư: 5 Tổ nhân dân

7.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Mai Xuân Kiều                                  Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

- Đồng chí: Nguyễn Văn Ngôn                            Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 13 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

8. ẤP THỐNG NHẤT:

8.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 355 ha;

+ Số hộ dân: 258 hộ

+ Tổng số dân số: 857 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

+ Địa bàn dân cư: 07 Tổ nhân dân

8.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thăng                           Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

 - Đồng chí: Nguyễn Văn Hoàng             Trưởng ban MTTQ ấp  

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 09 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 9. ẤP NHẤT TRÍ:

9.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 249 ha;

+ Số hộ dân      : 347 hộ

+ Tổng số dân số: 1.271 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

+ Địa bàn dân cư: 07 Tổ nhân dân

9.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Minh                                       Bí thư chi bộ ấp

 - Đồng Chí: Nguyễn Kim Luân                                       Trưởng ấp

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Tâm                         Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 15 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT

10. ẤP ĐOÀN KẾT:

10.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích: 248 ha;

+ Số hộ dân: 378 hộ

+ Tổng số dân số: 1.152 nhân khẩu

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Thiên chúa giáo

+ Địa bàn dân cư: 07 Tổ nhân dân

10.2. Cơ cấu Tổ chức:

- Đồng chí: Thân An Bằng                                  Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp

 - Đồng chí: Thân Văn Điệp                                Trưởng ban MTTQ ấp  

- Tổng số Đảng viên: Chi bộ có 11 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể: Đoàn TN; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter