vinhthanh : Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành chi tiết Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Đề tài “Phát huy nguồn lực các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai” Updated28-10-2021 03:21
1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Phát huy nguồn lực các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai”

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Quốc Vũ​

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ thực trạng nguồn lực của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Làm rõ thực trạng công tác quản lý Nhà nước đối với nguồn lực của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đánh giá thành tựu, khó khăn, yếu kém trong việc phát huy nguồn lực các tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

- Xây dựng giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy nguồn lực các tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển xã hội

Nội dung nghiên cứu chính:

- Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài.

- Nội dung 2: Xây dựng mẫu phiếu điều tra.

- Nội dung 3: Tổ chức hội thảo thống nhất mẫu phiếu điều tra và triển khai kế hoạch điều tra.

- Nội dung 4: Tổ chức điều tra thực trạng các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển xã hội và điều tra thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển xã hội và báo cáo kết quả điều tra.

- Nội dung 5: Tổ chức hội thảo khoa học với nội dung “Phát huy nguồn lực các tôn giáo ở  Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

- Nội dung 6: Tổ chức phỏng vấn sâu các nhóm khách thể nghiên cứu của đề tài để làm rõ hơn các kết quả nghiên cứu định lượng, đi sâu nghiên cứu các giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực các tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển xã hội và báo cáo kết quả phỏng vấn sâu.

- Nội dung 7: Tổ chức 01 hội thảo chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương báo cáo số liệu điều tra và hệ thống giải pháp.

- Nội dung 8: Xây dựng các dự thảo báo cáo chuyên đề và xin ý kiến góp ý chuyên gia.

- Nội dung  9: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: 603 – Triết học, Đạo đức và tôn giáo

6. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu, tài liệu, công trình khoa học có sẵn liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Phương pháp thống kê gồm điều tra bảng hỏi và khảo sát định tính.

- Phương pháp trao đổi, xin ý kiến chuyên gia.

- Phương pháp SPSS.

7. Kết quả dự kiến:

Sản phẩm Dạng I:

- Thuyết minh chi tiết được duyệt.

- Mẫu phiếu điều tra (03 mẫu).

- Báo cáo kết quả điều tra xã hội học (02 báo cáo).

- Báo cáo chuyên đề (05 chuyên đề):

+ Báo cáo tổng quan về tôn giáo tỉnh Đồng Nai.

+ Báo cáo thực trạng nguồn lực tôn giáo ở Đồng Nai.

+ Báo cáo thực trạng công tác quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển xã hội.

+ Báo cáo kết quả, khó khăn, hạn chế trong phát huy nguồn lực tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển xã hội.

+ Báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát huy nguồn lực tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển xã hội.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

- Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

Sản phẩm Dạng II:

- 01 bài báo khoa học.

- 02 Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành:

+ Kỷ yếu Hội thảo Phát huy nguồn lực các tôn giáo ở Đồng Nai đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

             + Kỷ yếu Hội thảo chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương báo cáo số liệu điều tra và hệ thống giải pháp.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 22 tháng (Từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2022)
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter