vinhthanh : Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành chi tiết Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay Updated28-10-2021 03:02
1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay”.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Thị Nghĩa 

Đồng chủ nhiệm nhiệm vụNguyễn Thị Thu Lan

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích quá trình hình thành, đặc điểm, vai trò và các tiêu chí đánh giá vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai.

- Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện thực trạng vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai; xác định luận giải các nguyên nhân, các yếu tố tác động đến thực trạng.

- Đề xuất hệ thống các giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay.

- Xây dựng mô hình “Nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” vừa để phát huy thế mạnh của đội ngũ nữ trí thức, vừa là một cách đóng góp rất thiết thực đối với địa phương hiện nay.

Nội dung nghiên cứu chính:

- Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay

- Nội dung 3. Những yêu cầu đặt ra đối với việc phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức và những giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay.

- Nội dung 4. Xây dựng mô hình “Nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” 

5. Lĩnh vực nghiên cứu: 503 – Khoa học giáo dục

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp luận

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp.

- Phương pháp thu thập thông tin gồm: Phương pháp nghiên cứu tư liệu thứ cấp, Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, Phương pháp thảo luận nhóm, Phương pháp điều tra xã hội học.

7. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo chuyên đề: 37 chuyên đề, cụ thể như sau:

+ Nội dung 1: gồm 06 chuyên đề. Trong đó, chuyên đề số 06 “Những tiêu chí đánh giá vai trò  của đội ngũ trí thức Đồng Nai” kèm theo 01 bộ tiêu chí đánh giá.

+ Nội dung 2: gồm 23 chuyên đề.

+ Nội dung 3: gồm 08 chuyên đề.

+ Báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

- Báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, bao gồm 01 báo cáo kết quả tập huấn “Triển khai tập huấn cho các thành viên thực hiện mô hình” và 01 báo cáo kết quả tập huấn “Triển khai tập huấn cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện xã”.

- Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

- Kỷ yếu 3 hội thảo khoa học.

- Báo cáo tổng kết đề tài NCKH.

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

- Bản kiến nghị.

Sản phẩm Dạng II:

- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- 05  bài báo đăng trên Báo Đồng Nai.

Sản phẩm khác:

- Đĩa CD chứa toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Giấy chứng nhận đăng ký kết qủa thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 28 tháng  (từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023)
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter