vinhthanh : Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành chi tiết Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Phát triển du lịch bền vững cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay Updated15-09-2021 03:54
1.Tên nhiệm vụ: Phát triển du lịch bền vững cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đại học Kinh tế - Luật, ĐH QG TPHCM

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hải Quang

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác định cơ sở khoa học phát triển du lịch bền vững và điểm đến bền vững để làm cơ sở đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp phát triển du lịch cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững;

- Đánh giá thực trạng tài nguyên du lịch, tiềm năng du lịch và các hoạt động du lịch của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để nhận dạng các kết quả đạt được và những điểm mạnh cần phát huy cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần cải thiện để phát triển du lịch cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững.

- Xác định định hướng phát triển du lịch của ngành du lịch Việt Nam và tỉnh Đồng Nai làm căn cứ, cơ sở để phát triển du lịch cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững trong thời gian tới.

- Xác đinh những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

- Đề xuất mục tiêu, mô hình và các giải pháp phát triển du lịch của huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững trong bối cảnh hiện nay và thời gian tới.

Nội dung nhiệm vụ:

- Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ cho đề tài

- Xác định cơ sở khoa học phát triển du lịch bền vững và điểm đến bền vững

- Phân tích, đánh giá thực trạng tài nguyên du lịch, tiềm năng du lịch và các hoạt động du lịch của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

- Nghiên cứu định hướng phát triển du lịch của Việt Nam và tỉnh Đồng Nai

- Nghiên cứu những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

- Đề xuất mục tiêu, mô hình và các giải pháp phát triển du lịch của huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững

- Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

- Hoạt động điều tra, khảo sát

- Viết báo cáo tổng kết

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý kinh tế và văn hóa

6. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp liệt kê, mô tả, phân tích, đối chiếu, so sánh và tổng hợp

Phỏng vấn sâu các chuyên gia

Phương pháp điều tra và thảo luận nhóm

7. Kết quả dự kiến:

Sản phẩm Dạng I:

- Thuyết minh chi tiết được phê duyệt

- Báo cáo nghiên cứu về cơ sở khoa học phát triển du lịch bền vững và xây dựng hình ảnh điểm đến bền vững. Bao gồm 6 chuyên đề:

+ Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững và phát triển điểm đến du lịch mang tính bền vững;

+ Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu về các mô hình phát triển du lịch bền vững và phát triển điểm đến du lịch mang tính bền vững;

+ Báo cáo chuyên đề Nhận thức và vai trò của cộng đồng địa phương đến phát triển du lịch bền vững;

+ Báo cáo chuyên đề Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và sinh kế bền vững của người dân địa phương;

+ Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững, cân bằng giữa bảo tồn và du lịch của một số quốc gia trên thế giới;

+ Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu kinh nghiệp hợp tác giữa cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức trong phát triển du lịch của một số quốc gia trên thế giới;

- Báo cáo nhận dạng các tiềm năng du lịch, các cơ hội và thách thức cho du lịch của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay. Bao gồm 4 chuyên đề:

+ Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội và du lịch của tỉnh Đồng Nai và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

+ Báo cáo chuyên đề Phân tích thực trạng tài nguyên và tiềm năng du lịch của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

+ Báo cáo chuyên đề Phân tích thực trạng khai thác tài nguyên du lịch, tiềm năng du lịch và các hoạt động du lịch của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

+ Báo cáo chuyên đề Đánh giá thực trạng tài nguyên du lịch, tiềm ăng du lịch và các hoạt động du lịch của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững

- Báo cáo về những kết quả đạt được và những tồn tại, nguyên nhân trong việc phát triển du lịch bền vững của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Bao gồm 6 chuyên đề:

+ Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và những định hướng cho phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

+ Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai và những định hướng cho phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

+ Báo cáo chuyên đề Cở sở hạ tầng du lịch của tỉnh Đồng Nai và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

+ Báo cáo chuyên đề Môi trường và bảo vệ môi trường của tỉnh Đồng Nai và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

+ Báo cáo chuyên đề Cộng đồng dân cư của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững;

+ Báo cáo chuyên đề Cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng đến ngàng du lịch Việt Nam nói chung và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nói riêng;

- Báo cáo kiến nghị về mô hình và đề xuất khung chính sách phát triển du lịch bền vững, cũng như bộ giải pháp đề xuất phát triển và quản lý điểm đến theo yêu cầu phát triển bền vững cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững phù hợp với bối cảnh hiện nay và thời gian tới. Bao gồm 3 chuyên đề:

+ Báo cáo chuyên đề Cơ sở xây dựng mục tiêu, mô hình và các giải pháp phát triển du lịch của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững – Phân tích SWOT

+ Báo cáo chuyên đề Đê xuất mục tiêu và mô hình phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững;

+ Báo cáo chuyên đề Đề xuất giải pháp và chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nhằm phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững;

- 01 bộ tiêu chí đánh giá và triển khai ứng dụng khả thi;

- Báo cáo kết quả điều tra, mẫu phiếu điều tra;

- Báo cáo Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bao gồm báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt)

Sản phẩm Dạng II:

- 01 bài báo liên quan đến kết quả nghiên cứu của đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:  11/2020-11/2022

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter