vinhthanh : Kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Long Khánh” cho sản phẩm nấm mèo thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Updated02-12-2021 05:07
Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Long Khánh” cho sản phẩm nấm mèo thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

1.1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Long Khánh” cho sản phẩm nấm mèo thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

       Đề tài khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

        Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. PHẠM XUÂN ĐÀ

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 20 tháng 03 năm 2020

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 2020 - 11/KQNC - CT

Ngày cấp: 20/03/2020              Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

Ngày 01/9/2020, UBND thành phố nhận bàn giao kết quả đề tài “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Long Khánh” cho sản phẩm nấm mèo thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai”.

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

Nguồn gốc, xuất xứ, tính chất, chất lượng nấm mèo. Cơ hội thuận lợi, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng giá trị kinh tế. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, giải quyết công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Căn cứ pháp lý quan trọng và lâu dài, tăng giá trị tích lũy phát triển nhãn hiệu nấm mèo Long Khánh. Giữ gìn phát triển; bảo tồn tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống nông nghiệp.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

       Khoa học nông nghiệp

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

       Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2.3.1. Số lượng công bố trong nước: 0

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: 0

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): 0

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): 0

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter