vinhthanh : Kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học phục vụ cho việc xây dựng mô hình bảo tồn giáng hương trái to (Ptercocarpus macrocarpus Kurz) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Updated02-12-2021 05:03
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học phục vụ cho việc xây dựng mô hình bảo tồn giáng hương trái to (Ptercocarpus macrocarpus Kurz) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

1.1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học phục vụ cho việc xây dựng mô hình bảo tồn giáng hương trái to (Ptercocarpus macrocarpus Kurz) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

       Đề tài khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

        Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Hữu Biển

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 20 tháng 03 năm 2020

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 07-2020/CT

Ngày cấp: 20/03/2020              Cơ quan cấp: Trung tâm Khoa học và Công nghệ

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đại học Lâm nghiệp

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Sản phẩm của đề tài đã tạo ra các Hướng dẫn kỹ thuật bao gồm: Hướng dẫn kỹ thuật tạo giống vô tính, Hướng dẫn kỹ thuật tạo giống hữu tính, Hướng dẫn kỹ thuật trồng bảo tồn gen góp phần vào việc nhân giống, xây dựng mô hình bảo tồn loài cây có nguồn gen quý, hiếm, nâng cao đa dạng sinh học đặc biệt là các khu dừng đặc dụng, Khu bảo tồn, Vườn quốc gia.

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

Do đề tài nghiên cứu về bảo tồn gen loài Giáng hương trái to nên sản phẩm tạo ra không thể tính bằng tiền, thông qua việc xây dựng thành công mô hình Giáng hương trái to sẽ đem lại hiệu quả về mặt đa dạng sinh học, môi trường, sinh thái, bảo vệ và phát triển được nguồn gen quý.

 

Hiệu quả xã hội: Nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ và phát triển nguồn gen loài cây quý hiếm.

 

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter