vinhthanh : Kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Updated02-12-2021 04:53
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

1.1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

       Đề tài khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

        Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Đình Dũng

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 31 tháng 07 năm 2019

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 13-2019/CS

Ngày cấp: 31/07/2019              Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bộ Khoa học và Công nghệ

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP tại chuyên canh cây chôm chôm ở huyện Thống Nhất, tạo ra sản lượng chôm chôm có chất lượng tốt đáp ứng các công ty, siêu thị, chợ trong việc thu mua. Nâng cao trình độ chuyên môn quản lý cho cán bộ góp phần nâng cao năng lực sản xuất. Mô hình tham quan học tập thực tế tạo động lực thúc đẩy nhà vườn cải tiến sản xuất quản lý.

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

Tập huấn 120 nhà vườn chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Đào tạo 10 nhà vườn kỹ thuật viên "Qui trình kỹ thuật sản xuất Tổ chức 80 nhà vườn tham gia hội thảo đầu bờ.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

Khoa học nông nghiệp

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 0

2.3.1. Số lượng công bố trong nước: 0

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: 0

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): không

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): không

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter