xuanphu : Tin CCHC của địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC địa phương

 
BÀI TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN: LỢI ÍCH VÀ CÁCH THỰC HIỆN (15/11/2023)
xã Xuân Phú đã và đang tiến hành giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và đang xúc tiến thực hiện Dịch vụ công mức độ 4. Do vậy UBND xã Xuân Phú xin giới thiệu một số thông tin về các Dịch vụ...
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (14/11/2023)
Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ thủ tục, quy trình dịch vụ công, quy trình liên thông tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

    
Posts on:
Select a date from the calendar.