page load: 0x80070002 Trang - home
xuanphu : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Xã Xuân Phú Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 3465/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 127/KH-BDT ngày 02/8/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện nội dung “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh.