xuanhiep : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

Xã gồm UBMTTQ và 05 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gồm:

- UBMTTQVN xã:

Chủ tịch: Nguyễn Thị Luận

-Công đoàn cơ sở

Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung

- Hội Nông dân: 

Chủ tich: Thân Văn Minh

- Hội Phụ nữ

Chủ tịch: Nguyễn Thị Tấn

- Hội Cựu chiến binh

 Chủ tịch: Lê Minh Hiền

- Đoàn Thanh niên

-Bí Thư: Hoàng Thị Thường