xuanhiep : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhất là cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tiếp tục phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thu hút đầu tư công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung phát triển kinh tế gắn liền với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hóa, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội.

Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; không để xảy ra các điểm nóng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.​


IMG20200121092254.jpg

IMG20200417151527.jpg