mada : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Updated06-01-2021 04:07
1. Tên đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ chức bảo trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp vững chắc.

 3. Chủ nhiệm: ThS.Nguyễn Thanh Thủy

Các cá nhân tham gia: ThS. Vũ Mạnh Hà, KS Lê Thị Chung, KS Lê Thị Vân, KS Nguyễn Đăng Khoa, KS Phạm Thị Xuân Diệệu, KS Thị Xuân Diệh, KS. Nguyễn Thanh Thịnh, ThS.Đào Thị Thùy Dương, KTV Bùi Thế Sơn, CN.Nguyễn Minh Tâm.

 4. Mục tiêu nhiệm vụ:

-Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP thông qua khảo sát;

-10.000 m2 sản xuất rau ăn lá trong nhà được cấp giấy chứng nhận VietGAP, năng suất> 30% vu hiệtu quợ tỿ 20 nợ nợ 20 nợ 20 nh

- Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho Bộ kỹ thuật và nhà vườn trên địa bàn thành phố Biên Hòa thông qua tập huấn, đào tạo kỹ thuật viên, tham gia học tập, hội thảo đầu bờ.

5. Thực hiện kết quả:

- Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai." Đã được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, đủ nội dung và quy mô thuyết minh và đồng họp, đạt được tiêu đề, cụ thể là: Đã hoàn thành 7/7 nội dung, 10/10 sản phẩm của dự án:

+ Báo cáo điều tra hiện trạng sản xuất rau đối chiếu với các yêu cầu của VietGap ở thành phố Biên Hòa:. Đã hoàn thành 40 phiếu điều tra và báo cáo điều tra Đạt 100% về số lượng, chất lượng và bảo đảm thực hiện so với hợp đồng.

+ Báo cáo phân tích mối nguy gây ô nhiễm vùng sản xuất rau theo VietGap ở thành phố Biên Hòa: Đã hoàn thành, có kết quả phân tích mẫu và báo cáo phân tích cho vùng sản xuất rau quả Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai đáp ứng các yêu cầu ban đầu cho sản xuất VietGap.

+ Đã xây dựng mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGap với diện tích 10.000m2 (01 ha), có 5 hộ gia đình tại phường Trảng Dài. Vườn rau sinh trưởng phát triển tốt, năng suất các loại rau tăng trung bình 30 , 03%, hiệu quả kinh tế tăng trung bình 246,81% so với chứng chỉ sản xuất rau không sử dụng lưới.

+ 80 lượt nhà vườn được huấn luyện tổ chức kỹ thuật, có thể áp dụng xu ốt trong.

 + 60 lượt nhà vườn được tham dự hội thảo, tham quan học hỏi và trao đổi kinh nghiệm hấp dẫn xuẩn rachu

+ Đã soạn thảo quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho 5 loại rau với nội dung ngắn gọn, cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa phù hợp với thực tế sản xuất.

+ Tuyên truyền sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP: Đã thực hiện quay video quy trình kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

+ Liên kết tiêu thụ sản phẩm: Liên kết tiêu thụ với công ty rau mầm Xuân Anh để nói chuyện và kết thúc TH.

6. Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng; từ tháng 03/2018 đến tháng 08/2019

7. Kinh phí thực hiện: - Tổng kinh phí: 1.608.999.400 đồng -NSNN hỗ trợ: 944.608.200 đồng . trong đó:

+ Ngân sách tỉnh (50%): 472.304.100 đồng

+ Ngân sách Thành phố (50%): 472.304.100 đồng

-Vốn dân đối ứng: 664.391.200 đồng

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg