mada : Lịch công tác Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 
New Page 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MÃ ĐÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––

––––––––––––––––––––––––

Số: 01/TB-UBND

Mã Đà, ngày  08  tháng  01  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã Mã Đà năm 2020.

–––––––––––––––––––––––

 

Căn cứ Điều 15 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Tiếp công dân trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, nhằm lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

Để giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân  trên địa bàn xã. UBND xã Mã Đà Thông báo lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo UBND xã năm 2020, Cụ thể như sau:

1. Thời gian: (Ngày Thứ 6 hàng tuần)

* Buổi sáng: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

* Buổi chiều: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân của UBND xã Mã Đà.

3. Nội dung:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp công tác tiếp công dân.

- Ban hành quy chế tiếp công dân;

- Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại xã.

- Phân công cán bộ chuyên môn chuẩn bị các nội dung, chương trình làm việc, các hồ sơ, tài liệu, báo cáo tóm tắt nội dung vụ việc của công dân đến khiếu nại, tố cáo, phán ánh, kiến nghị cho lãnh đạo UBND xã và cùng tham dự buổi tiếp công dân để ghi chép biên bản xuyên suốt; Phát hành Thông báo kết luận nội dung tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã.

- Văn phòng UBND xã: Tổ chức niêm yết Thông báo này tại địa bàn các ấp.

- Văn hóa thông tin - Đài truyền thanh xã: Thông báo trên Điểm thông tin khoa học công nghệ xã và trên Đài phát thanh của xã để nhân dân biết liên hệ.

4. Lịch tiếp công dân:

Ngày/ tháng

Thành phần trực tiếp công dân

Thứ 6 03/01/2020

 

Lãnh đạo UBND xã: Ông  Trần Đức Sơn   - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                                     - Công chức VP-TK xã

Bà Hồ Thị Tuyết Minh                                  -  Công chức VH-XH xã

Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 10/01/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn   - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                                      - Công chức VP-TK xã       

Bà Nông Thị Mỹ Duyên                                - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 17/01/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch

Bà Trần Thị Mỹ Chi                             - Công chức VP-TK  xã       

Ông Nguyễn Lương Tâm                      - Công chức ĐC-XD-NN&MT xã 

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 24/01/2020

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ 6 31/01/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn           - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                - Công chức VP-TK xã       

Bà Hồ Thị Tuyết Minh            - Công chức VH-XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 07/02/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn     - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                - Công chức VP-TK xã      

Bà Nông Thị Mỹ Duyên         - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 21/02/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn     - Chủ tịch

Bà Trần Thị Mỹ Chi                  - Công chức VP-TK xã      

Bà Ngô Thị Thủy Bạch             - Công chức TP-HT xã     

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 28/02/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng   - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                       - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Phú Cường                - Công chức ĐC-XD-NN&MT

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 06/3/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn           - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi            - Công chức VP- TK  xã  

Ông Huỳnh Ngọc Biên        - Công chức VH-XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 13/3/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                    - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm           - Công chức ĐC-XD-NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 20/03/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn     - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi             - Công chức VP-TK  xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên       - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 27/3/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn         - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                     - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Phú Cường              - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 03/4/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi             - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm     - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 10/4/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn      - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                  - Công chức VP-TK xã

Bà Hồ Thị Tuyết Minh               - Công chức VH-XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 17/4/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn       - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        - Công chức VP-TK xã

Ông Huỳnh Ngọc Biên                     - Công chức VH-XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 24/4/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng   - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                - Công chức VP-TK xã

Bà Ngô Thị Thủy Bạch           - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 08/5/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn   - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi             - Công chức VP-TK xã

Ông Ôn Văn Thanh              - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 15/5/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn      - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                - Công chức VP-TK xã

Bà Nông thị Mỹ Duyên           - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 22/5/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                       - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm               - Công chức ĐC-XD-NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 29/5/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn        - Chủ tịch xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên         - Công chức TP-HT xã

Bà Hồ Thị Tuyết Minh           - Công chức VH – XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 05/6/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn              - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                    - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Phú Cường            - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 12/6/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                       - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm              - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 19/6/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn          - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                         - Công chức VP-TK xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên                  - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 26/6/2019

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                   - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm            - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 28/6/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn          - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                  - Công chức VP-TK xã

Bà Ngô Thị Thủy Bạch             - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 03/7/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn             - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                            - Công chức VP-TK xã

Bà Hồ Thị Tuyết Minh                        - Công chức VH - XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 10/7/2020

Lãnh đạo UBND xã Ông Nguyễn Trung Năng     - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm                - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã            

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 17/7/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn           - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                       - Công chức VP-TK xã

Bà Ngô Thị Thủy Bạch                    - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 24/7/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn            - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        - Công chức VP-TK xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên                  - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 31/7/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng   - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                     - Công chức VP-TK xã

Bà Hồ Thị Tuyết Minh                 - Công chức VH – XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 07/8/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn            - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Phú Cường                - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 14/8/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn              - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                   - Công chức VP-TK xã

Ông Huỳnh Ngọc Biên                - Công chức VH- XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 21/8/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        - Công chức VP-TK xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên                  - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 28/8/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn          - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                - Công chức VP-TK xã

Ông Ôn Văn Thanh                 - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 04/9/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn            - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        - Công chức VP-TK xã

Bà Ngô Thị Thủy Bạch                    - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 11/9/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng    - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                   - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm           - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 18/9/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn           - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                    - Công chức VP-TK xã

Ông Huỳnh Ngọc Biên               - Công chức VH- XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 25/9/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn             - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                 - Công chức VP-TK xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên            - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 02/10/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng   - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                      - Công chức VP-TKxã

Ông Nguyễn Lương Tâm              - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 09/10/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn             - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                      - Công chức VP-TK xã

Bà  Ngô Thị Thủy Bạch                 - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 16/10/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn            - Phó Chủ tịch

Bà Trần Thị Mỹ Chi                   - Công chức VP-TK

Bà Nông Thị Mỹ Duyên             - Công chức TP-HT

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 23/10/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng  - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                     - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm             - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 30/10/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn          - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                       - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Phú Cường              - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 06/11/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn              - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                      - Công chức VP-TK xã

Bà Hồ Thị Tuyết Minh                  - Công chức VH-XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 13/11/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng    - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                      - Công chức VP-TK xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên                  - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 20/11/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn           - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                            - Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Phú Cường                 - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 27/11/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn            - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                       - Công chức VP-TK xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên                  - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 04/12/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng   - Phó Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        - Công chức VP-TK xã

Bà Hồ Thị Tuyết Minh                  - Công chức VH-XH xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 11/12/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Đinh Quốc Sơn     - Chủ tịch xã

Bà Trần Thị Mỹ Chi                      - Công chức VP-TK xã

Bà Ngô Thị Thủy Bạch                 - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 18/12/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Trần Đức Sơn              - Phó Chủ tịch

Bà Trần Thị Mỹ Chi                      - Công chức VP-TK xã

Bà Nông Thị Mỹ Duyên                 - Công chức TP-HT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Thứ 6 25/12/2020

Lãnh đạo UBND xã: Ông Nguyễn Trung Năng     - Phó Chủ tịch

Bà Trần Thị Mỹ Chi                        -  Công chức VP-TK xã

Ông Nguyễn Lương Tâm                 - Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

* Kính mời ĐD UBMTTQ và các Đoàn thể CT- XH cùng tham dự

Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã Mã Đà năm 2020./.

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

- Đảng ủy - HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- MTTQ và các ĐT xã;

- Trưởng các ấp;                                                                             

- ĐTT xã;

- Lưu D/2020/TB/MC                                                                        Đinh Quốc Sơn
gjgjg