xuantam : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

·         ĐOÀN THANH NIÊN XÃ XUÂN TÂM

- Đ/c Đinh Quang Cảnh            – Bí thư Đoàn thanh niên xã

- Đ/c   Bùi Minh Châu               - Phó Bí thư Đoàn TN xã

- Đoàn Thanh niên xã Xuân Tâm gồm có  15 chi đoàn:  4 chi đoàn trường, 10 chi đoàn ấp và  1 chi đoàn Quân sự.

- Tổng số đoàn viên: 615/908 đoàn viên, đạt 67,7 % (NQ 62 %), tổng số đoàn viên nòng cốt hiện nay: 349/ 615  đạt 57% (NQĐU 50 %).

- Tỷ lệ đoàn viên sinh hoạt thường xuyên: 469 / 615 đạt 76,2 %.

·         HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ XUÂN TÂM

-          Bà Trần Thị Thúy Quê – Chủ tịch Hội LHPN xã

-          Bà Trương Thị Thúy Liễu – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

-          Tổng số hội viên: 4668 / 5108 phụ nữ, đạt 91,38 % (NQ 91 %)

-          Hội viên nòng cốt: 2337/4668 hội viên, đạt 50,06% (NQ 50 %)

-          Hội viên sinh hoạt thường xuyên: 4062 /4668 đạt 87,01 % (NQ 87%).

·         HỘI NÔNG DÂN XÃ XUÂN TÂM

-          Ông Nguyễn Văn đông – Chủ tịch Hội Nông dân xã

-          Bà Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

-          Có 10 chi hội nông dân với tổng số hội viên: 3028 hội viên

-          Hội viên nòng cốt: 1412 hội viên.

·         HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ XUÂN TÂM

-          Ông Võ Đình Trọng – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

-          Ông  Trần Văn Hai  – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

-          Hội Cựu Chiến binh xã có 10 chi hội với tổng số hội viên: 208 hội viên, nòng cốt có 110 hội viên.

·         HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ XUÂN TÂM

-          Ông  Trần Văn Hai  – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã

-          Ông       - Phó Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã

-          Tổng số NCT: 2093  người

-          Tổng số hội viên: 1958  hội viên

-          Hội NCT xã có 10 chi và 36 tổ hội.

·         HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ XUÂN TÂM

Ông  Đinh Quang Cảnh     – Chủ tịch Hội CTĐ xã