xuantam : Nội dung - CCHC - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI Updated15-11-2023 02:34
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4242/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BKHĐT ngày 12/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-BKHĐT ngày 14/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay lưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 27/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 998/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai (nội dung và danh mục đính kèm).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó có một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ/hủy bỏ như sau

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai

- Ban hành mới 13 thủ tục hành chính mới cấp tỉnh thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (05 thủ tục) và lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội (08 thủ tục);

- Hủy bỏ 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo các số thứ tự sau: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; sửa đổi, bổ sung 14 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo các số thứ tự 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; ban hành mới 46 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp;

- Hủy bỏ 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã theo các số thứ tự 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50 tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; sửa đổi, bổ sung 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã theo các số thứ tự 33, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48 tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; ban hành mới 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã;

- Sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh theo số thứ tự từ 01 đến 05 tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017;

- Hủy bỏ 08 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã theo các số thứ tự 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22 tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; sửa đổi, bổ sung 11 hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã theo các số thứ tự 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23 tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; ban hành mới 05 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã;

2. Lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Bãi bỏ 01 thủ tục cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Lý do bãi bỏ: Căn cứ Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh.

3. Lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Bãi bỏ 01 thủ tục thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Lý do bãi bỏ: Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

4. Lĩnh vực đầu tư: Sửa đổi 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, bao gồm thủ tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và thủ tục 24.

5. Bổ sung mới 03 thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017, Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 và Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; UBND cấp xã thuộc các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhập nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia. Đồng thời, in ấn, photo đóng thành quyển các thủ tục hành chính đã được công bố, phát hành đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật nội dung, quy trình (lưu đồ) giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố lên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên HòaChủ tịch UBND các xã thuộc các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 ​

Posts on:
Select a date from the calendar.