xuantam : Chính sách khoa học và công nghệ Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ninh Bình: Ưu tiên, bố trí quỹ đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ Updated21-10-2021 10:39
Theo Kế hoạch về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ ưu tiên, bố trí quỹ đất phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho mục đích khoa học và công nghệ.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Kế hoạch số 153 nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo hướng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa từ kết quả khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại doanh nghiệp; thông qua tổ chức hội nghị; qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh); Tuyên truyền những thành tựu, những đóng góp của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với sự phát triển khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung…

Hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Theo Kế hoạch, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ đã ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh và thương mại hóa cao để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đồng thời, triển khai các nội dung khuyến khích, hỗ trợ nhằm ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Công bố thủ tục cấp mới, cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, thực hiện cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tư vấn cho doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện doanh nghiệp khoa học và công nghệ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Ninh Bình chú trọng triển khai, thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua rà soát, hệ thống và tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và các quy định của các Bộ, ngành, của tỉnh; vay vốn từ các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; các chính sách ưu đãi tín dụng của Ngân hàng phát triển Việt Nam…

Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ để các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như: xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ để phát triển sản phẩm mới; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; truy xuất nguồn gốc...

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình ưu tiên, bố trí quỹ đất phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho mục đích khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Ngoài ra, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ các điều kiện, thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ để hình thành và phát triển thêm ít nhất 5 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

Nguồn tin: Tài nguyên và Môi trường
Posts on:
Select a date from the calendar.