xuandinh : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở Updated17-11-2021 04:03
UBND tỉnh đã có kế hoạch số 11671/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.
 

​Hình minh họa
Mục tiêu Kế hoạch là hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở.
Cụ thể đến năm 2025, Đồng Nai sẽ phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở; 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm; 100% nội dung thông tin thiết yếu từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huỵện và cấp xã tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn.
Theo đó, các giải pháp trọng tâm cần thực hiện là: xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; thiếp lập Bảng tin điện tử công cộng phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức; Tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh,…
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.