xuandinh : Quá trình xây dựng nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Năm 2021: Long An được bổ sung trên 38,4 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới Updated19-10-2021 10:54
HĐND tỉnh Long An vừa thống nhất phân bổ kinh phí thường xuyên từ ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

205.long-an-.jpg
Tỉnh sẽ phân bổ 1,140 tỉ đồng để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới

Theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 02/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Long An được bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 là 38,443 tỉ đồng. Căn cứ tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất phân bổ nguồn kinh phí này để thực hiện 6 nội dung.

Nội dung thứ nhất là về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Tỉnh sẽ phân bổ 1,140 tỉ đồng (chiếm 3%), để hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa – khu thể thao ấp và hoàn thiện các công trình bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, sẽ được phân bổ 11,063 tỉ đồng (chiếm 28,8%) để thực hiện các nội dung: Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng thực hiện chu trình trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

Về nội dung phát triển giáo dục ở nông thôn, tỉnh sẽ phân bổ 7,940 tỉ đồng (chiếm 20,7%) để hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường bảo đảm các điều kiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (ưu tiên hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, xã có trường học quá tải tại các khu, cụm công nghiệp); thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chống tái mù chữ.

Đối với nội dung vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh phân bổ 9,4 tỉ đồng (chiếm 24,5%) để hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, phân tán; cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp (mức phân bổ: Cấp xã bình quân 50 triệu đồng/xã; cấp huyện: 90 triệu đồng/huyện).

205.long-an-2.jpg
1,3 tỉ đồng là kinh phí được phân bổ để nâng cao chất lượng thực hiện chu trình trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Về nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới, sẽ phân bổ 885 triệu đồng (chiếm 2,3%) để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cuối cùng là nội dung nâng cao năng lực giám sát thực hiện Chương trình và truyền thông về xây dựng nông thôn mới, chi quản lý chương trình, được phân bổ kinh phí 8,015 tỉ đồng (chiếm 20,8%).

Nghị quyết về phân bổ kinh phí thường xuyên từ ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và quyết định việc điều hòa trong tổng vốn được giao, bảo đảm hiệu quả nhưng không làm thay đổi tổng nguồn vốn và không phát sinh nhiệm vụ chi mới./.

Theo Kỳ Nam (baolongan.vn)

 

Posts on:
Select a date from the calendar.