nhontrach_phuthanh : Kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBALG.A.P tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Updated02-12-2021 04:50
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBALG.A.P tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

1.1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBALG.A.P tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

       Đề tài khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

        Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đinh Minh Hiệp

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 31 tháng 07 năm 2019

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 14-2019/CS

Ngày cấp: 31/07/2019              Cơ quan cấp: Hội trường online – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:


Các mô hình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBALGAP sau khi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất 10-15%, lợi nhuận tăng 5-10%

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

7 ha hồ tiêu chứng nhận GLOBALGAP, năng suất 15-20%, hiệu quả 10-15%; chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho 120 nhà vườn. đào tạo kỹ thuật sản xuất cho 10 nhà vườn Tổ chức 80 nhà vườn hội thảo đầu bờ.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

Khoa học nông nghiệp

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 0

2.3.1. Số lượng công bố trong nước: 0

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: 0

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): không

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): không

Posts on:
Select a date from the calendar.