giatan2 : Quy chế làm việc của UBND Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Quy chế làm việc của UBND

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA TÂN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA TÂN 2

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND

ngày 20/ 7 /2021 của Ủy ban nhân dân xã Gia Tân 2)


 

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp, là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương được Hội đồng nhân dân bầu ra, nhiệm kỳ hoạt động 5 năm theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực về đời sống kinh tế xã hội của tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã.

Điều 2. Ủy ban nhân dân  xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thảo luận và quyết định theo đa số về các vấn đề được quy định tại Điều 35 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 3. Ủy ban nhân dân xã gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên. Chủ tịch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ và công tác hàng ngày của Ủy ban nhân dân xã, chuẩn bị các vấn đề quan trọng để đưa ra tập thể Ủy ban nhân dân bàn và quyết định. Các Phó Chủ tịch tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch, giúp Chủ tịch điều hành nhiệm vụ với danh nghĩa quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân trên lĩnh vực công tác được Chủ tịch và ngành dọc phân công.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND XÃ VÀ CÁC BỘ PHẬN, CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Điều 4. Chủ tịch UBND xã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:

a) Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân xã; lãnh đạo các Thành viên Ủy ban nhân dân xã, chủ trì các cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác như sau:

- Phụ trách các lĩnh vực: Nội chính; tổ chức cán bộ; ngoại vụ; quy hoạch; tài chính – ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính, xử lý vi phạm hành chính; đất đai; tư pháp và hợp đồng chứng thực; bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả.

- Chỉ đạo những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

- Quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp xử lý.

- Giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành của huyện, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã.

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới; an toàn giao thông; thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Chủ tịch các Hội đồng: Nghĩa vụ Quân sự; Thi đua – khen thưởng; Kỷ luật; Tuyển dụng cán bộ không chuyên trách; xác định mức độ khuyết tật xã; sáng kiến kinh nghiệm; Hội đồng tư vấn thuế.

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

- Trưởng Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xã.

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

c) Theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, công chức Tài chính – Kế toán, Công an xã, Ban CHQS xã, Công chức Tư pháp.

d) Phụ trách chung địa bàn xã và phụ trách ấp Đức Long 3.

Điều 5. Phạm vi trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế:

a)  Làm nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND xã:

 Thay mặt Chủ tịch UBND xã chủ trì và điều hành các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã khi được Chủ tịch ủy quyền; chủ trì các cuộc họp Ủy ban nhân dân xã theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND xã.

b) Là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân xã.

c) Được phân công phụ trách các lĩnh vực sau:

- Phụ trách khối kinh tế thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn, tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao; kinh tế hợp tác và HTX; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư kiểu mẫu; giao thông; điện; quản lý nhà nước về công tác xây dựng; thương mại- dịch vụ; quản lý thị trường; tín dụng - ngân hàng (trừ ngân hàng chính sách xã hội); thuế; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; tài nguyên đất; hợp đồng chứng thực; tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (thuộc lĩnh vực phụ trách), xử phạt vi phạm hành chính theo nhiệm vụ khi được ủy quyền.

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Phòng cháy, chữa cháy; Phòng, chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi; Kinh tế tập thể; Thuế thu nhập cá nhân, thuế phi nông nghiệp, hành động hỗ trợ doanh nghiệp; Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 389).

- Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Thành viên Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới.

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xã.

- Tổ trưởng Tổ xử lý số liệu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – an ninh.

d) Phụ trách trên địa bàn ấp Đức Long 2.

e) Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân xã với UBMTTQ và các đoàn thể xã.

Theo dõi và chỉ đạo: CC.ĐCXD; CC.ĐCNN; CC.ĐCMT; CC.VPTK; Cán bộ Phụ trách Kinh tế, Kinh tế hợp tác xã và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Điều 6. Phạm vi trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa – Xã hội:

a) Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND xã:

Thay mặt Chủ tịch UBND xã chủ trì và điều phối các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã khi được Chủ tịch ủy quyền; chủ trì các cuộc họp Ủy ban nhân dân xã theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND xã.

b) Được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Phụ trách các công tác thuộc lĩnh vực Văn hóa- Xã hội: giáo dục – đào tạo; y tế; LĐTBXH, giảm nghèo, dạy nghề; hộ tịch; quy chế dân chủ, dân vận chính quyền, quản lý nhà nước về thanh niên, tôn giáo - dân tộc, phi chính phủ; Thi hành án dân sự; tệ nạn xã hội; một cửa; ngân hàng chính sách xã hội; khoa học công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (thuộc lĩnh vực phụ trách); xử lý vi phạm hành chính theo nhiệm vụ khi được ủy quyền.

- Chủ tịch các Hội đồng: Giáo dục quốc phòng – an ninh; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội đồng chính sách xã.

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân xã với UBMTTQ và các đoàn thể xã.

c) Theo dõi và chỉ đạo: CC.VPTK; CC. Hộ tịch; CC. Văn hóa- Xã hội; Cán bộ tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; cán bộ phụ trách ĐTT-TDTT; Cán bộ Gia đình –Trẻ em; Quản lý TTVH-TT và TTHTCĐ; Cán bộ văn thư, lưu trữ; Cán bộ Tôn giáo - Dân tộc; Hội NCT - Hội CTĐ; Chi hội Cựu Thanh niên xung phong; Chi Hội nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin; Bảo vệ - tạp vụ xã.

d) Phụ trách địa bàn ấp Bạch Lâm 1.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách Quân sự (Chỉ huy trưởng):

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng. Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương, xây dựng - củng cố lực lượng dân quân, quản lý quân dự bị động viên, xây dựng kế hoạch phòng thủ, công tác huấn luyện, xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm.

- Chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với Công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ ANTT, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

- Chủ trì phối hợp với Đoàn thể, tổ chức, tham mưu xây dựng kế hoạch giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo quy định.

- Có kế hoạch phới hợp với các tổ chức Kinh tế - Văn hóa - xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn liền với nền an ninh, thế trận quốc phòng gắn thế trận ANND.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho LLDQ, quân dự bị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang thiết bị, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan đến công tác quốc phòng - TTATXH ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Chủ tịch UBND xã và BCH quân sự Huyện giao.

 - Những vấn đề phức tạp hoặc quan trọng phải báo cáo Bí thư, Chủ tịch UBND xã trước khi báo cáo Ban CHQS Huyện để xin ý kiến chỉ đạo.

- Phụ trách địa bàn ấp Đức Long 1.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách Công an (Trưởng CA xã):

- Tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về công tác nội chính và tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã về việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản hợp pháp của công dân. Chủ động đề ra biện pháp bảo đảm giữ gìn ANCT - TTATXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống  tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của ngành Công an.

- Tổ chức trực tiếp giải quyết các giấy tờ về hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng và quản lý việc đi lại của người nước ngoài, nắm hộ, nắm người theo quy định của Luật Cư trú.

- Tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, tham gia BCĐ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra các quy định về ANTT trên địa bàn xã.

- Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định, tổ chức việc quản lý giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc bảo vệ hiện trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên Công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn.

- Tổ chức, phối hợp với Xã đội tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT trên địa bàn xã.

- Chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức xây dựng lực lượng Công an xã, các Ấp, Đội dân phòng và các lực lượng giữ gìn ANTT trên địa bàn xã vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện một số nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND xã và Công an cấp trên giao.

- Những vấn đề phức tạp hoặc quan trọng phải báo cáo Bí thư, Chủ tịch UBND xã trước khi báo cáo Công an cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

- Phụ trách địa bàn ấp Bạch Lâm 2.

Điều 9. Quy định trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn và các ban ngành trực thuộc UBND xã:

9.1. Công chức Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu cho UBND xã nắm tình hình tổng hợp báo cáo định kỳ. Nghiên cứu đề xuất chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và đôn đốc các ấp, các ban ngành thuộc UBND xã thực hiện các chương trình kế hoạch đề ra.

- Quản lý các tài sản, phương tiện của UBND xã, cùng với cán bộ Tư pháp, cán bộ Văn thư, cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả, rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân xã ban hành và giải quyết các giấy tờ hành chính cho công dân do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giải quyết đảm bảo đúng theo nguyên tắc và quy định của pháp luật trước khi đóng dấu.

- Cùng cán bộ Văn thư và cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả của xã tiếp nhận và lưu trữ công văn của các ban ngành, các cấp và đơn thư của công dân, có sổ sách theo dõi và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân xã xử lý. Tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã đề ra. Tham mưu cho HĐTĐKT xã về công tác thi đua khen thưởng.

- Cùng cán bộ giúp việc Ủy ban nhân dân xã thực hiện công tác soản thảo văn bản của Hội đồng nhân dân xã, khi Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu; lưu trữ văn bản đi, đến, quản lý con dấu của Hội đồng nhân dân; chuẩn bị điều kiện, phục vụ các cuộc họp Thường trực và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.

- Có trách nhiệm tổ chức điều tra, thống kê nắm vững số liệu về tình hình kinh tế - xã hội theo kế hoạch của ngành cấp trên, của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã giao, đảm bảo chính xác và kịp thời phục vụ cho việc xây dựng các chương trình kế hoạch công tác thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm và chủ động cùng cán bộ liên quan thực hiện các báo cáo của Ủy ban nhân dân xã. Quản lý các tài sản, phương tiện của Ủy ban nhân dân xã, cùng với cán bộ Tư pháp, cán bộ Văn thư, cán bộ Tiếp nhận và trao tra kết quả của xã rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân xã ban hành và giải quyết các giấy tờ hành chính cho công dân do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giải quyết đảm bảo đúng theo nguyên tắc và quy định của pháp luật trước khi đóng dấu.

- Thu, nộp phí, lệ phí (nếu có).

- Lĩnh vực QLNN về công tác thanh niên; quản lý và thu thập hồ sơ cán bộ chuyên trách và công chức theo quy định.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PCT.UBND xã phụ tránh Kinh tế.

       9.2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Phụ trách lĩnh vực Tư pháp):

Tham mưu và thực hiện các hoạt động công vụ giúp Ủy ban nhân dân xã những công việc cụ thể sau:

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chứng thực chữ ký cá nhân và chứng thực hợp đồng giao dịch,  chứng thực sao y bản chính theo quy định của pháp luật (theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông).

- Chịu trách nhiệm theo dõi, vào sổ và tổ chức phối hợp với các ban ngành để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

- Chịu trách nhiệm tổ chức công tác, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân xã. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên đã hết hiệu lực pháp luật, đồng thời áp dụng các văn bản mới ban hành để thay thế vào giải quyết công việc cho người dân.

 - Thực hiện nhiệm vụ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Thực hiện công tác cập nhật kịp thời quy định các thủ tục hành chính giải quyết tại cấp xã, tổ chức niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

 + Tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về cải cách thủ tục hành chính.

- Chịu trách nhiệm về lĩnh vực thanh tra Nhà nước của cơ quan, thường xuyên giữ mối quan hệ với Thanh tra huyện để được hướng dẫn chỉ đạo.

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã.

       9.3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Phụ trách lĩnh vực Hộ tịch):

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND xã  giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch cho người dân theo quy định của pháp luật (Theo cơ chế Một cửa, một cửa liên thông).

- Hưỡng dẫn nộp, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 trong lĩnh vực hộ tịch cho nhân dân.

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND xã về thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc các loại giấy tờ về hộ tịch cho công dân (Theo cơ chế Một cửa - một cửa liên thông).

-Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

- Thực hiện các chế độ xây dựng kế hoạch công tác của ngành Tư pháp- Hộ tịch hàng tháng, quý, năm.

 -Thống kê báo cáo tình hình hoạt động của ngành Tư pháp -  Hộ tịch  đến các cấp theo quy định.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PCT.UBND xã phụ trách Văn hóa - Xã hội.

9.4. Công chức Địa chính - Xây dựng (Phụ trách lĩnh vực Địa chính, công tác Quy hoạch tổng thể, Xây dựng):

Tham mưu và thực hiện các hoạt động công vụ giúp Ủy ban nhân dân xã những công việc cụ thể như sau:

- Phối hợp với các ban ngành tham mưu Ủy ban nhân dân xã về công tác lập quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên địa bàn.

- Quản lý trật tự xây dựng; thực hiện trên lĩnh vực xây dựng công tác giải tỏa, bồi thường hỗ trợ tái định cư.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã  giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã về trật tự xây dựng theo pháp luật các công trình dân sinh trên địa bàn.

+ Theo dõi, quản lý và thống kê hiện trạng, số liệu các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình điện trên địa bàn.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã về lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

- Chịu  trách nhiệm giải quyết việc đăng ký, xét duyệt, cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét, giải quyết, xử lý các sai phạm về sử dụng đất, lĩnh vực xây dựng trên địa bàn theo pháp luật.

- Phối hợp với các ban ngành của xã để giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến yếu tố đất đai, xây dựng.

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực xây dựng.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của CT.UBND xã và PCT.UBND xã phụ tránh kinh tế.

9.5. Công chức Địa chính - Nông nghiệp – Môi trường (Phụ trách lĩnh vực Địa chính – Nông nghiệp, Môi trường và Nông thôn mới):

Tham mưu và thực hiện các hoạt động công vụ giúp Ủy ban nhân dân xã những công việc cụ thể như sau:

- Phối hợp với cán bộ Thương mai dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp tham mưu UBND xã quản lý các hoạt động TMDV-TTCN trên địa bàn, cụ thể: lập danh sách, biểu mẫu thống kê, hướng dẫn và theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở, hộ gia đình thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp UBND xã về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn như: về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ môi sinh, môi trường trên địa bàn. Đặc biệt là việc bảo đảm vệ sinh môi trường trong sản xuất, nuôi trồng,chế biến và xử lý rác thải sinh hoạt.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực nông nghiệp cho người dân theo pháp luật quy định;

- Phối hợp với cán bộ Kinh tế- Kinh tế hợp tác- Hợp tác xã tham mưu giúp UBND xã việc quản lý các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh về nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Trồng trọt - chế biến nông sản.

+ Chăn nuôi - giết mổ gia súc, gia cầm.

+ Dịch vụ nông nghiệp khác.

- Thực hiện các chế độ thống kê báo cáo trên lĩnh vực Nông nghiệp theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực đất đai (theo cơ chế Một cửa – Một cửa liên thông).

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

-  Công chức phụ trách xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của CT.UBND xã và PCT.UBND xã phụ tránh Kinh tế.

       9.6. Công chức Tài chính - Kế toán:

- Có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã về nhiệm vụ thu, chi ngân sách, lập dự toán, xây dựng kế hoạch thu chi tài chính trên địa bàn. Quyết toán tài chính theo định kỳ Luật ngân sách quy định.

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các ban ngành đoàn thể xã thực hiện công tác sử dụng và quyết toán thu chi ngân sách hàng tháng, quý, năm.

- Theo dõi giải quyết các chính sách về nâng bậc lương, ngạch lương và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

- Rà soát thủ tục hồ sơ xây dựng cơ bản.

- Tham mưu UBND xã tổ chức quản lý, bảo quản tài sản công tại cơ quan.

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định.

9.7. Cán bộ Thủ quỹ (kiêm nhiệm):

- Thực hiện quản lý quỹ tiền mặt, chi tiền theo lệnh chuẩn chi, thực hiện quy định về quản lý quỹ tiền mặt; cùng với cán bộ Tài chính - Kế toán tham mưu cho UBND xã trong việc khai thác các nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Cùng cán bộ Tài chính - Kế toán thực hiện giao dịch đối với Kho bạc nhà nước về xuất nhập quỹ.

- Đảm bảo điều kiện vật chất, hoạt động của Đảng ủy, hoạt động của Hội đồng nhân dân, công việc của Ủy ban nhân dân xã và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội của xã theo quy định.

9.8. Công chức Văn hóa - Xã hội (Phụ trách VHTT – TT – TDTT – Đài truyền thanh):

- Tham mưu cho UBND xã trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã thông tin về dư luận quần chúng, về tình hình văn hóa ở địa phương.

- Giúp Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa - văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngặn chặn truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hóa và các tệ nạn xã hội ở địa phương.

- Giúp Ủy ban nhân dân xã trong việc vận động xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, TDTT, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương.

- Hướng dẫn kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin - TDTT.

- Lập chương trình kế hoạch công tác văn hóa - văn nghệ - thông tin tuyên truyền, TDTT, trình Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện sơ - tổng kết báo cáo công tác văn hóa - văn nghệ - thông tin truyền thanh - TDTT ở xã.

9.9. Công chức Văn hóa - Xã hội (Phụ trách LĐTBXH):

- Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn xã; nắm số lượng và thực hiện chế độ theo quy định cho các đối tượng hưởng chính sách lao động - thương binh và xã hội; trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện.

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền.

- Theo dõi, thống kê danh sách người dân tham gia BHYT trên địa bàn.

- Thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách xã hội.

- Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp các đối tượng chính sách, công tác bảo trợ xã hội. Việc nuôi dưỡng chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng và làm công tác giảm nghèo.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã sơ, tổng kết, báo cáo công tác lao động - thương binh, xã hội và công tác giảm nghèo.

9.10. Cán bộ văn thư, lưu trữ:

  Phối hợp với công chức văn phòng thống kê tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Cụ thể:

- Quản lý văn bản đến: Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình người có trách nhiệm xử lý và chuyển giao cho các đơn vị hoặc cá nhân được phân công giải quyết; theo dõi việc giải quyết văn bản đến.

- Quản lý văn bản đi: Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản; ghi số, ký hiệu và ngày, tháng, năm của văn bản; đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật (nếu có); đăng ký văn bản đi; làm thủ tục phát hành văn bản và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi, lưu văn bản đi theo quy định. Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu.

- Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân xã.

- Cùng với Cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả của xã thực hiện việc tiếp nhận và ra soát hồ sơ trước khi trao trả kết quả cho nhân dân. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PCT.UBND xã phụ tránh Văn hóa - Xã hội.

9.11. Cán bộ phụ trách Kinh tế, Kinh tế hợp tác xã và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ:

- Lập danh sách, biểu mẫu thống kê, hướng dẫn và theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở, hộ gia đình thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật.

- Lập danh sách, biểu mẫu thống kê, hướng dẫn và theo dõi tình hình hoạt động của các HTX,Tổ HT, hộ gia đình thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể thành lập các tổ chức KT, HTX, THT,…

- Phối hợp với công chức được phân công phụ trách lĩnh vực nông nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện.

Phối hợp với công chức văn phòng - thống kê và các công chức khác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã; trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cụ thể:

- Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển lĩnh vực kinh tế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ tại địa phương.

- Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tuyên truyền phổ biến thông tin về mô hình kinh tế hợp tác đối với các thành phần kinh tế; hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ

- Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê và thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến lĩnh vực kinh tế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ theo quy định.

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PCT.UBND xã phụ tránh Kinh tế.

9.12. Cán bộ Phụ trách Văn hóa thông tin, thể thao, Đài truyền thanh và Trung tâm Văn hóa, thể thao – Học tập cộng đồng:

Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, đài truyền thanh; lĩnh vực trung tâm văn hóa, thể thao – Học tập cộng đồng, cụ thể:

- Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị truyền thanh.

- Tiếp sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tổ chức truyền thanh các thông tin chính thống và tiếp sóng đài phát thanh, truyền thanh cấp trên theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

- Biên tập và chuyển tải kịp thời, đầy đủ các tin bài phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương.

- Chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.

- Phối hợp với các đoàn thể cấp xã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, thể dục, thể thao ở các khu dân cư trên địa bàn.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; sơ kết, tổng kết.

- Thực hiện các công tác liên quan đến TTVH-TT và TTHTCĐ xã, theo dõi, nắm bắt về hoạt động của các sân chơi, các lớp đào tạo nghề trong Trung tâm, tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm ngày càng nâng cao chất lượng cơ sở.

- Phối hợp với các ban, ngành của xã mở các lớp đào tạo nghề cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khuôn viên khu Văn hóa- thể thao xã để phục vụ các hoạt động VH-TT và HTCĐ theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã.

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định, thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của PCT.UBND xã phụ trách Văn hóa - Xã hội.

9.13. Cán bộ tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Tiếp nhận các yêu cầu của công dân khi đến Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc, hướng dẫn công dân đến các công chức có trách nhiệm giải quyết.

Phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, cụ thể:

- Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ của tổ chức, công dân; tiếp nhận, vào sổ theo dõi, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

- Lập phiếu giao nhận hồ sơ gửi công chức chuyên môn hoặc người có trách nhiệm giải quyết và đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ của công chức chuyên môn hoặc người có trách nhiệm và trả hồ sơ cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

- Thống kê, báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và các ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của thủ trưởng cơ quan khi thủ trưởng xét thấy cần thiết.

- Thực hiện chế độ báo cáo về Ủy ban nhân dân xã theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PCT.UBND xã phụ tránh Văn hóa - Xã hội.

9.14. Cán bộ Phụ trách Tôn giáo, dân tộc và Xã hội, gia đình, trẻ em xã:

Phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực Tôn giáo, dân tộc, cụ thể:

- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại đia phương.

- Quản lý các hoạt động về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Theo dõi, hướng dẫn các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn,  hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện chính sách Dân tộc của Đảng và nhà nước đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tôn giáo - dân tộc theo quy định.

Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực xã hội, gia đình và trẻ em, cụ thể:

- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu Quốc gia về kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Theo dõi thực hiện các chương trình, dự án phục vụ mục tiêu Quốc gia về dân số - gia đình và trẻ em.

- Theo dõi thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ cho trẻ em; các chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác kế hoạch hóa gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

- Theo dõi công tác phòng, chống trẻ em suy dinh dưỡng.

- Tổ chức phát triển Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc và theo dõi, hướng dẫn hoạt động các CLB-GĐHP phối hợp với ban ngành, đoàn thể tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức quản lý, hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn.

- Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ khác của Chủ tịch UBND xã khi xét thấy cần thiết.

- Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của PCT.UBND phụ trách Văn hóa - Xã hội.

9.15. Phó Trưởng Công an và Chỉ huy phó Quân sự xã:

- Phó Trưởng Công an xã tham mưu giúp Trưởng Công an xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 9, Chương II Quy chế này, thực hiện chức năng của Trưởng Công an khi Trưởng Công an vắng mặt hoặc được Trưởng Công an ủy quyền.

 - Chỉ huy phó Quân sự xã tham mưu giúp Chỉ huy trưởng xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 8, Chương II Quy chế này, thực hiện chức năng của Chỉ huy trưởng khi Chỉ huy trưởng vắng mặt hoặc được Chỉ huy trưởng ủy quyền.

         - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan đến công tác quốc phòng - TTATXH ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Chủ tịch UBND xã CA huyện và BCH quân sự Huyện giao.

 - Những vấn đề phức tạp hoặc quan trọng phải báo cáo Bí thư, Chủ tịch UBND xã, CA huyện và Ban CHQS Huyện xin ý kiến chỉ đạo.

9.16. Công an viên và Lực lượng dân quân thường trực:

a) Công an viên:

Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng - Phó Trưởng Công an xã phân công và theo sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã. Khi vắng mặt tại cơ quan trong ngày giờ trực, làm việc phải được sự đồng ý của CT.UBND xã, Trưởng Công an xã.

b) Lực lượng DQTT:

Thực hiện nhiệm vụ do Chỉ huy trưởng (Chỉ huy trưởng) - Chỉ huy phó  phân công và theo sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã. Khi vắng mặt tại cơ quan trong ngày giờ trực, làm việc phải được sự đồng ý của CT.UBND xã, Chỉ huy trưởng.

9.17. Các Ban ấp:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quản lý toàn diện các hoạt động trên địa bàn ấp và thực hiện chức năng nhiệm vụ của trưởng ấp, phó ấp theo quy định của chính quyền các cấp.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng xung kích. Thường xuyên tổ chức tuần tra và cùng lực lượng Công an, Quân sự tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn ấp.

- Giúp Ủy ban nhân dân xã quản lý tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân trên địa bàn ấp.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thỉnh thị theo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân xã.

Điều 10. Mối quan hệ giữa các ban ngành:

Các ban ngành, các cán bộ cùng các ban ấp trọng xã phải tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của nhau. Phối hợp và cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôn trọng, nghiêm túc thực hiện quyết định và sự phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã.

Điều 11. Các mối quan hệ giữa các ban ngành:

a) Với Đảng ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân xã:

- Ủy ban nhân dân xã là chính quyền cơ sở, chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự kiểm tra giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội đồng nhân dân xã để xây dựng chương trình kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện.

- Hàng tháng báo cáo tình hình công tác cho Đảng ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

- Trình báo cáo, soạn thảo các Nghị quyết,…các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã theo quy định.

b) Với UBMTTQ và các đoàn thể xã:

- Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể xã được mời dự các phiên họp của UBND khi bàn các vấn đề có liên quan.

- Ủy ban nhân dân xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân ở địa phương thực hiện các phong trào do cấp trên và Đảng ủy - Chính quyền - MTTQ xã phát động.

- Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể hoạt động, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể cùng MTTQ xã tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình công tác ở địa phương, tham gia giám sát hoạt động của chính quyền và cán bộ, công chức xã. Có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân.

- Ủy ban nhân dân xã định kỳ thông báo tình hình thực hiện phát triển KTXH - QPAN của địa phương cho MTTQ và các đoàn thể nhân dân biết để cùng tham gia phối hợp, nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội đồng nhân dân, các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỤ THỂ

Điều 12. Quy định chung về giải quyết thủ tục hành chính:

- Công văn, thủ tục hành chính, các giấy tờ, hồ sơ, đơn thư khiếu nại, tố cáo của từng công dân tập trung vào một đầu mối do văn phòng, văn thư, hoặc cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả của xã, tiếp nhận vào sổ theo dõi sau đó trình Chủ tịch phê duyệt giao cho từng bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu giải quyết trong thời gian quy định, khi hoàn chỉnh các bước trình ký, đóng dấu giao lại cho bộ phận văn phòng Ủy ban nhân dân xã để trả lại cho nhân dân theo mô hình "một cửa". Trong trường hợp cán bộ chuyên môn có mặt tại văn phòng thì có thể trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ký, cán bộ Văn thư hoặc cán bộ Văn phòng đóng dấu xong trả lại cho dân, tránh kéo dài thời gian phiền hà cho nhân dân.

- Trường hợp tiếp nhận đơn thư có nội dung phức tạp hoặc giải quyết ở cấp xã không thỏa mãn nhu cầu của công dân thì cán bộ tham mưu công việc thuộc lĩnh vực phụ trách phải tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tiếp tục giải quyết.

Điều 13. Về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã:

- Ủy ban nhân dân xã có chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý và một năm do UBND xã thảo luận và quyết định. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, các bộ phận chuyên môn căn cứ vào chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã để xây dựng chương trình công tác cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện.

- Các ban ngành chuyên môn, các ấp khi nhận nhiệm vụ phải triển khai tổ chức vận động quần chúng nhân dân thực hiện đúng tiến độ Ủy ban nhân dân xã đề ra và kịp thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã về quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các ấp, các ngành chuyên môn.

- Từng thành viên Ủy ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực, địa bàn luôn đi sâu sát, kiểm tra đôn đốc và kịp thời nắm bắt diễn biến kết quả công việc, đề xuất biểu dương khen thưởng những người tốt việc tốt, uốn nắn những lệnh lạc thiếu sót để đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách, kế hoạch đề ra, đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Điều 14. Quy định chung và chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân xã:

- Ủy ban nhân dân xã làm việc ngày hai buổi. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

- Thực hiện duy trì chào cờ và sinh hoạt hàng tuần vào đúng 7 giờ sáng thứ hai đầu tuần. Tất cả cán bộ, công chức, nhân viên của xã phải có mặt. Trường hợp có lý do chính đáng phải báo cáo lãnh đạo và phải được lãnh đạo xã đồng ý mới được vắng.

- Sáng thứ bảy Chủ tịch và có ít nhất là 01 Phó chủ tịch, bộ phận chuyên môn trực làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

- Trường hợp có công việc đột xuất phải cần làm việc ngoài giờ hoặc công việc không thuộc lĩnh vực phụ trách do Chủ tịch UBND xã triệu tập và phân công.

- Cán bộ, nhân viên trực thuộc Ủy ban nhân dân xã vắng mặt tại cơ quan trong ngày, giờ làm việc phải báo cáo CT.UBND xã, khi được CT.UBND xã đồng ý mới được vắng.

Điều 15. Chế độ thỉnh thị, báo cáo:

- Ủy ban nhân dân xã định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện về nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội của địa phương. Khi có vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn, phải chủ động giải quyết, đồng thời kịp thời trực tiếp báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân Huyện để giải quyết.

- Các thành viên Ủy ban nhân dân, các ban ngành, các ấp định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND xã các công việc được giao và việc thực hiên nhiệm vụ. Khi có vấn đề quan trọng và phức tạp, phải kịp thỉnh thị xin ý kiến Chủ tịch UBND xã giải quyết.

- Các ban ngành, các ấp định kỳ hàng tháng phải có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân xã, chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng.

- Tất cả những tài liệu báo cáo, thỉnh thị phải chính xác, phản ánh trung thực vấn đề.

Điều 16. Việc ban hành văn bản:

- Ủy ban nhân dân xã bàn hành các loại văn bản pháp luật theo quy định: Quyết định, Chỉ thị, Báo cáo, Tờ trình, Thông báo, Công văn, Kế hoạch, Đề án.

- Ngoài các loại văn bản pháp quy định, Ủy ban nhân dân còn ban hành các quy định, quy tắc về việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực.

- Chủ tịch UBND xã là người ký ban hành các loại văn bản nêu trên, Phó Chủ tịch UBND xã ký thay khi được Chủ tịch UBND xã ủy quyền. Các loại văn bản phải có chữ ký tắt của cán bộ tham mưu soạn thảo văn bản và phải được văn phòng hoặc văn thư Ủy ban nhân dân xã vào sổ.

Điều 17. Phiên họp UBND xã:

- Ủy ban nhân dân xã họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Khi có nhu cầu công việc, Chủ tịch UBND xã triệu tập hội nghị bất thường. Ngày họp và chương trình họp do Chủ tịch UBND xã quyết định.

- Các thành viên Ủy ban nhân dân, cán bộ các ban ngành, trưởng phó các ấp khi nhận được thông báo hoặc thư họp phải đến đúng thời gian, đúng thành phần và chuẩn bị tốt số liệu để báo cáo theo yêu cầu.

- Chủ tịch UBND xã chủ tọa các phiên họp do Ủy ban nhân dân xã triệu tập, khi Chủ tịch đi vắng Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch chủ tọa phiên họp.

- Những vấn đề Ủy ban nhân dân xã bàn bạc và quyết định (theo nội dung quy định tại Điều 35 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015) được các thành viên thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay, quyết định theo đa số, nếu việc biểu quyết ngang nhau thì do Chủ tịch UBND xã quyết định.

- Những vấn đề khác (không quy định tại Điều 35) thì không đưa ra tập thể bàn bạc, do Chủ tịch UBND xã quyết định triển khai, phân công thực hiện.

- Biên bản các phiên họp của Ủy ban nhân dân xã phải được ghi đầy đủ, chính xác các nội dung, do cán bộ Văn phòng thực hiện hoặc cán bộ được chủ tọa chỉ định. Sau cuộc họp Ủy ban nhân dân xã thì Văn phòng Ủy ban nhân dân xã tham mưu ban hành kết luận cuộc họp Ủy ban nhân dân xã để triển khai thực hiện.

- Đầu tuần hoặc trong tuần, theo mức độ, tính chất công việc, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ngành liên quan hội ý để thống nhất thực hiện các vấn đề phát sinh trong điều hành công việc.

Điều 18. Tổ chức tiếp dân, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thực hiện tiếp dân theo lịch phân công. Các bộ phận chuyên môn có nội quy quy định về việc giải quyết thủ tục hành chính, ghi và niêm yết mức thu phí, lệ phí cho nhân dân biết.

- Các thành viên Ủy ban nhân dân xã, các cán bộ chuyên môn, các ban ngành của xã, các trưởng ấp có trách nhiệm hòa giải để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Chủ tịch UBND xã tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các ban ngành, cán bộ nhân viên của xã và các ấp khi cần thiết và theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, ban thanh tra nhân dân xã và của cấp trên.

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 19. Khen thưởng:

Mọi tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác và chấp hành tốt bản Quy chế này được khen thưởng theo chế độ khen thưởng của Nhà nước quy định hiện hành.

Điều 20. Kỷ luật:

Mọi tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành hoặc làm việc kém hiệu quả và vi phạm một trong những điều của Quy chế làm việc thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, nếu nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về vật chất của tổ chức, công dân phải bồi thường.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 21.

- Quy chế này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ra Quyết định ban hành, mọi quy định về chế độ làm việc trước đây khác với quy chế này đều bãi bỏ.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân xã cùng Tư pháp xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, báo cáo định kỳ với Chủ tịch UBND xã việc thực hiện Quy chế này.

Điều 22.

Các thành viên Ủy ban nhân dân xã, cán bộ các ban ngành, các ban ấp trong xã chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân xã sẽ bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và pháp luật./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Nông Ngọc Bình