phuly : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1ĐƠN VỊ ẤP 1 XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 411 ha

- Số hộ: 429

- Tổng dân số: 1.749 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 14 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Nguyễn Duy Hồng - Phó bí thư chi bộ -  Trưởng ấp

- Ông Nguyễn Văn Thương - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 37 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Chi đoàn thanh niên; Chi Hội nông dân; Chi Hội phụ nữ; Chi Hội cựu chiến binh; Chi Hội người cao tuổi.

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP 2 XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 650 ha

- Số hộ: 340

- Tổng dân số: 1.459 nhân khẩu.

- Dân tộc: Cộng đồng người Hoa, Khơ me, Mường, Chơ ro và người Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 11 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Bà Đặng Thị Lương - Bí thư Chi bộ

- Ông Trần Đông Hồ - Trưởng ấp

- Bà Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 11 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Chi Đoàn thanh niên; Chi Hội nông dân; Chi Hội phụ nữ; Chi Hội cựu chiến binh; chi Hội người cao tuổi.

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP 3 XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 278 ha

- Số hộ: 230

- Tổng dân số: 1.086 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 6 tổ nhân dân.

 

 

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Trần Song Hà - Bí thư Chi bộ Trưởng ấp

- Ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 12 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP 4 XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 997 ha

- Số hộ: 542

- Tổng dân số: 2.221 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo; Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 18 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Đào Văn Hội - Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp

- Ông Lê Đình Thực - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 27 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP BÀU PHỤNG XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 221 ha

- Số hộ: 149

- Tổng dân số: 620 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 07 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Nguyễn Văn Long - Bí thư Chi bộ

- Ông Trịnh Xuân Tứ - Trưởng ấp

- Bà Ninh Thị Gái - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 09 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP CÂY CẦY XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 216 ha

- Số hộ: 279

- Tổng dân số: 1.118 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 10 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Nguyễn Xuân Thi - Bí thư Chi bộ

- Ông Đào Minh Chiến - Trưởng ấp

- Ông Nguyễn Duy Trình - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 10 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP BÌNH CHÁNH XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 166 ha

- Số hộ: 187

- Tổng dân số: 884 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 6 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Bùi Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ

- Ông Phạm Khánh Vân - Trưởng ấp

- Ông Từ Ngọc Thạch - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 11 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP LÝ LỊCH 1 XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 176 ha

- Số hộ: 379

- Tổng dân số: 1.486 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 8 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Nguyễn Đình Biên - Bí thư Chi bộ - Trưởng Ấp

- Ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 20 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP LÝ LỊCH 2 XÃ PHÚ LÝ

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 147 ha

- Số hộ: 379

- Tổng dân số: 1.353 nhân khẩu.

- Dân tộc: Hoa; Chơ ro; Tày; S’tiêng; Khơ me; Mường; Kinh

- Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài

- Địa bàn dân cư: 10 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Lê Đình Viên - Bí thư Chi bộ -  Trưởng ấp

- Ông Dương Vĩnh Nga - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 09 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội người cao tuổi.