mada : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Đào tạo trên 1,5 ngàn lượt cán bộ quản lý Hợp tác xã Updated21-12-2021 08:23
Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã được tỉnh quan tâm thường xuyên.

Từ năm 2013 - 2020, các đơn vị trong tỉnh được giao nhiệm vụ đã tổ chức 28 lớp với 1.567 lượt học viên là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDNN) nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; nội dung bồi dưỡng về kiến thức về kinh tế tập thể và tổ chức mở lớp đào tạo nghiệp vụ Quỹ TDND cho cán bộ đang làm việc tại Quỹ TDND nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc và nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; lớp tập huấn về Luật HTX cho cán bộ các phòng nông nghiệp, kinh tế và một số tổ chức đoàn thể của các huyện và thành phố; tổ chức nhiều buổi giảng bài, giới thiệu về HTX cho các cán bộ xã, phường, thị trấn... Kết quả đến nay cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ sơ, trung cấp đạt tỷ lệ 51,9%; số cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt tỷ lệ 24,9%. Sau khi đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đã góp phần nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ HTX; từ đó giúp các HTX chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và hoạt động hiệu quả hơn; việc theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ kế toán cũng ngày càng chặt chẽ hơn.

Văn Minh

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg