giacanh : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1ẤP 1

1.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 113,8 ha;

+ Số hộ dân             : 883 hộ

+ Tổng số dân số     : 2.778 nhân khẩu

+ Dân tộc                   : 10 hộ dân tộc thiểu số            

+ Tôn giáo               : 02 hộ Cao Đài, 54 hộ Thiên Chúa, 647 hộ theo Đạo Phật, số còn lại thờ cúng ông bà chiếm 90,74%

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Khắc Vệ  : Bí thư chi bộ

- Đồng chí Đỗ Văn Tấn          : Trưởng ấp

- Đồng chí Bùi Thị Bản          : Phó ban ấp

- Đồng chí Mai Đức Thắng    : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên               : Chi bộ có 67 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể               : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

 

ẤP  2

2.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 152 ha;

+ Số hộ dân             : 659 hộ

+ Tổng số dân số     : 2.143 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 03 hộ

+ Tôn giáo                : 130 hộ Thiên Chúa, 05 hộ Tin Lành

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Biện Hữu Mới            : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa     : Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Trí          : Phó ban ấp

- Đồng chí Trần Văn Trí               : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                    : Chi bộ có 25 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.       

 

 

ẤP 3

3.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 493 ha;

+ Số hộ dân             : 649  hộ

+ Tổng số dân số     : 2.099 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 16 hộ

+ Tôn giáo               : Phật giáo có 35 hộ; Công giáo có 218 hộ; Tin lành có 14 hộ; Hòa Hảo có 14 hộ, Cao Đài có 18 hộ.

3.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phương      : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Nguyễn Thị Cần                : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Sinh              : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Trần Văn Mỹ                     : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                           : Chi bộ có 31 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                         : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.

 

 

ẤP 4

4.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 70 ha;

+ Số hộ dân             : 330 hộ

+ Tổng số dân số     : 1.031 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 09 hộ

+ Tôn giáo               : 25 hộ Thiên Chúa, 03 hộ Tin Lành, 03 hộ Cao Đài

4.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Trần Văn Tính         : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Phan Văn Phiêm      : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng    : Phó ban ấp

- Đồng chí Hoàng Văn Quang   : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                   : Chi bộ có 41 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                    : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.       

 

 

 

ẤP 5

5.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1.451 ha;

+ Số hộ dân             : 352  hộ

+ Tổng số dân số     : 1.022 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 02  hộ

+ Tôn giáo               : 22  hộ Thiên Chúa

5.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Phan Xuân Linh     : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Trần Hữu Nhân      : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Khường     : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Đắc Bang  : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                : Chi bộ có 34  đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể           : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.       

 

 

 

 

ẤP 6

6.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 322 ha;

+ Số hộ dân             : 266 hộ

+ Tổng số dân số     : 828 nhân khẩu

+ Dân tộc                : 09 hộ

+ Tôn giáo              : 32 hộ Thiên Chúa, 02 hộ Tin Lành, 06 hộ Cao Đài, 06 hộ Hòa Hảo

6.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Phạm Quốc Sủng     : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Trần Bình Minh         : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Lê Văn Đính            : Phó ban ấp

- Đồng chí Võ Thạch                : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                 : Chi bộ có 14  đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể             : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.       

 

 

ẤP 7

7.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 166 ha;

+ Số hộ dân             : 581 hộ

+ Tổng số dân số     : 2.048 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 06  hộ

+ Tôn giáo                : 263 hộ Thiên Chúa, 03 hộ Tin Lành, 06 Hộ Cao Đài

7.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Vũ Đình Đãi     : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Lưu Văn Hiệp   : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Văn Hữu : Phó ban ấp

- Tổng số Đảng viên              : Chi bộ có 27 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                 : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.   

 

 

ẤP 8

8.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 618 ha;

+ Số hộ dân             : 474 hộ

+ Tổng số dân số     : 1.597 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 07 hộ

+ Tôn giáo                : 21 hộ Thiên Chúa, 04 hộ Tin Lành, 18 hộ Cao Đài

8.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí  Huỳnh Thị Liễu          : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Lương Phú Hữu         : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình    : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Đình Nghiêm  : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                     : Chi bộ có 10  đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                   : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.      

 

 

ẤP 9

9.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 12.338 ha;

+ Số hộ dân             : 550 hộ

+ Tổng số dân số     : 1.812 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 88 hộ

+ Tôn giáo               : 38 hộ Thiên Chúa, 56 hộ Tin Lành, 07 Hộ Cao Đài, 03 hộ Hòa Hảo

9.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh        : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Đoàn Thị Xuân Mai       : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Trí Phong         : Phó ban ấp

- Đồng chí Nho Nhuyem                 : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                       : Chi bộ có 20 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                        : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.      

 

 

 

ẤP 10

10.1. Đặc điểm:

+ Tổng diện tích       : 1449 ha;

+ Số hộ dân             : 211 hộ

+ Tổng số dân số     : 684 nhân khẩu

+ Dân tộc                 : 01 hộ

+ Tôn giáo                : 24 hộ Thiên Chúa.

10.2. Cơ cấu tổ chức:

- Đồng chí Trần Hữu Huyền      : Bí thư chi bộ ấp

- Đồng chí Trần Hữu Huyền       : Trưởng ban ấp

- Đồng chí Trần Hữu Vĩnh          : Phó ban ấp

- Đồng chí Nguyễn Xuân Hội      : Trưởng ban MTTQ ấp;

- Tổng số Đảng viên                   : Chi bộ có 33 đảng viên

- Tổ chức Đoàn thể                 : Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; HPN; HCCB; HNCT.