giacanh : Lịch công tác Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Search:
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 
New Page 1

UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ GIA CANH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 09  /TB-UBND                               Gia Canh, ngày 30  tháng 01  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch Tiếp Công dân của Lãnh đạo UBND xã Gia Canh năm 2019

 

Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011;

Thực hiện Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại;

Thực hiện Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên UBND và cán bộ, công chức UBND xã Gia Canh nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND xã Gia Canh Thông báo Lịch Tiếp Công dân cụ thể như sau:

1. Cán bộ chuyên môn tiếp công dân thường xuyên theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại Trụ sở UBND xã Phòng Tiếp dân ( trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND.

- Thường trực Đảng ủy tiếp công dân vào ngày thứ 5 tuần thứ nhất trong tháng.

- Thường trực HĐND tiếp công dân vào ngày thứ 5 tuần thứ hai trong tháng.

- Thường trực UBND xã tiếp công dân vào ngày thứ 5 tuần hàng tuần.

3. Địa điểm: Phòng tiếp công dân của UBND xã Gia Canh

- Thời gian:

Buổi Sáng từ 7h00 đến 11h30’;

Chiều từ 13h00 đến 16h30’

 

Quý I /2019

 

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tháng 1/2019

Ngày 03/01/2019 

Ngày 10/01/2019

Ngày 03/01/2019

10/01/2019

17/01/2019

24/01/2019

31/01/2019

Thạch Thị Ngọc Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy

 

Phan Thị Hiền - Phó CT.HĐND

 

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

 

Tháng 2/2019

Ngày

07/02/2019

Ngày 14/02/2019

Ngày 07/02/2019

14/02/2019

21/02/2019

28/02/2019

  

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

 

 

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

 

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Tháng 3/2019

Ngày 07/3/2019

 14/3/2019

 

07/3/2019

14/3/2019

21/3/2019

28/3/2019

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

 

 

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

 

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Quý II/2019

THÁNG/NĂM

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tháng

4/2019

 

 Ngày

04/4/2019

 11/4/2019

 

04/4/2019

 

11/4/2019

 

18/4/2019

 

25/4/2019

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

 

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Tháng 5/2019

Ngày 02/5/2019

 

09/5/2019

 

 

 

02/5/2019

09/5/2019

 

16/5/2019

23/5/2019

 

30/5/2019

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

 

Thạch Thị Ngọc Thanh -  CT.HĐND

 

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

 

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Tháng 6/2019

Ngày 06/6/2019

 

13/6/2019

 

 

06/6/2019

13/6/2019

 

20/6/2019

 

27/6/2019

 

 

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

 

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Văn phòng

Đảng ủy

 

 

Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

 

 

 

Quý III

 

 

Tháng 7/2019

 

Ngày 04/7/2019

 

11/7/2019

 

04/7/2019

11/7/2019

 

18/7/2019

 

25/7/2019

 

  

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

 

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

 

 

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

 

 

Tháng 8/2019

Ngày 01/8/2019

 

08/8/2019

 

 

01/8/2019

08/8/2019

 

15/8/2019

 

22/8/2019

 

29/8/2019

 

  

 

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

 

Văn phòng

Đảng ủy

 Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Tháng 9/2019

Ngày 05/9/2019

 

12/9/2019

 

 

05/9/2019

12/9/2019

 

19/9/2019

 

26/9/2019

 

 

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

 

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

 

 

Quý IV

 

 

Tháng 10/2019

 

Ngày 03/10/2019

 

10/10/2019

 

 

03/10/2019

10/10/2019

 

17/10/2019

 

24/10/2019

31/10/2019

 

 

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

 

 

Văn phòng

Đảng ủy

Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

 

Tháng 11/2019

Ngày 07/11/2019

 

14/11/2019

 

 

07/11/2019

14/11/2019

 

21/11/2019

 

28/11/2019

 

 

  

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

 

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Tháng 12/2019

Ngày 05/12/2019

 

12/12/2019

 

 

05/12/2019

12/12/2019

 

19/12/2019

 

26/12/2019

 

Bùi Thanh Quân - Bí thư Đảng ủy

 

Thạch Thị Ngọc Thanh - CT.HĐND

 

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Vũ Mạnh Dương - CT.UBND

Đào Ngọc Ánh - Phó CT.UBND

Văn phòng

Đảng ủy

 

Phòng HĐND

 

 

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Phòng Tiếp dân

Tiếp Thường xuyên

 

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

Trần Văn Lương - CC Tư pháp

 

Phòng Tiếp dân

 

 

·         Lưu ý: Khi đồng chí nào bận không tiếp dân theo lịch phân công trên thì liên hệ đồng chí khác trong đơn vị tiếp thay theo đúng ngày tiếp dân, khi tiếp dân đề  nghị các đồng chí ghi, chép nội dung tiếp công dân vào sổ tiếp công dân theo quy định.

 

Trên đây là thông báo của UBND xã Gia Canh về Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã Gia Canh năm 2019./.

 

Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH           

- Như trên;                                                                                    

- Lưu: VT.