baohoa : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global G.A.P tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Updated25-05-2020 04:00
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global G.A.P tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp cao

Họ và tên chủ nhiệm nhiêm vụ: ThS. Lê Văn Cửa

Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Phát triển hồ tiêu theo hướng bền vưỡng, nâng cao hiệu quả sản xuất và đản bản an toàn thực phẩm góp phần xây dựng thương hiệu ở hồ tiêu Xuân Lộc 

Đánh giá tình hình sản xuất hồ tiêu tại huyện Xuân Lộc và đối chiếu với các tiêu chí của GLBal G.A.P
Xây dựng 10 ha hồ tiêu được cấp giấy chứng nhận GLOBAL G.A.P, sản phẩm đảm bảo an toàn, năng suất tăng hơn 15% và hiệu quả kinh tế tăng hơn 10 % so với đối chứng.

Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo GLOBAL G.A.P cho cán bộ kỹ thuật và hộ nông dân trồng tiêu trên địa bàn huyện XUân Lộc

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Điều tra hiện trạng sản xuất hồ tiêu đối chiếu với các tiêu chí của GLOBAL G.A.P và đánh giá hiện trạng đất, nước sản xuất hồ tiêu tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu đạt chuẩn GLOBAL G.A.P

Tập huấn, đào tạo kỹ thuật viên và tổ chức hội thảo đầu bờ: 

Hoàn thiện sổ tay "Quy trình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P cho huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp

Phương pháp nghiên cứu:

Kết quả dự kiến:

Mẫu phiếu điều tra khảo sát.

Báo cáo kết quả điều tra: Nêu được những tổn tại trong sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P

Xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu với diện tích 10 ha được cấp giấy chứng nhận GLOBAL G.A.P
Đào tạo 15 kỹ thuật viên nắm vững quy trình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P

Tổ chức 03 hội thảo về quy trình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P

Tổ chức 06 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về quy trình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P

Xây dựng sổ tay quy trình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL cho huyện Xuân Lộc

 xây dựng video sổ tay kỹ thuật sản xuất sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GLOBAL cho huyện Xuân Lộc

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thưc hiện dự án

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 8/2019 – 5/2021​

Posts on:
Select a date from the calendar.