quangtrung : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Năm 2020, Xuân Lộc đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt từ 95% trở lên Updated15-05-2020 09:27
Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với mục tiêu thực chất, hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến (mức độ 3, 4) trên tổng số hồ sơ các cơ quan, đơn vị đạt từ 20% trở lên; UBND cấp xã đạt từ 30% trở lên. Đảm bảo tối thiểu 10% dịch vụ công trực tuyến cấp huyện thực hiện ở mức độ 4. Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của UBND huyện Xuân Lộc trong năm 2020.
 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
Mục tiêu mà huyện đặt ra là tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tập trung đội ngũ tiếp dân, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sở, nhất là ở tại cấp xã. Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị cung cấp dịch vụ công đạt từ 85% trở lên.
Để thực hiện đạt các mục tiêu đó, bên cạnh xây dựng, ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến CCHC đảm bảo sự cần thiết, hợp pháp, hợp lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, huyện sẽ tập trung rà soát, kiểm tra văn bản pháp luật để kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp, từ đó sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi.
Thực hiện tối thiểu 50% thủ tục hành chính có cung cấp hồ sơ mẫu. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trên phần mềm một cửa ở cấp huyện và cấp xã. Phối hợp rà soát lại, hoàn chỉnh các thủ tục hành chính liên thông, thí điểm liên thông từ năm 2019 trở về trước, chuẩn hóa các quy trình giải quyết hồ sơ liên thông đã được cấu hình trên phần mềm một cửa. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt từ 95% trở lên. Đồng thời mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết theo mô hình phi địa giới hành chính.
Triển khai ứng dụng công nghệ số, cung cấp các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức Bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, đổi mới bộ máy quản lý hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai theo lộ trình và chỉ đạo của UBND tỉnh.
Để thực hiện hiệu quả nội dung, mục tiêu CCHC trong năm 2020, Xuân Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; thông tin, quảng bá các tiện ích về thực hiện thủ tục hành chính đã triển khai để đông đảo người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng; nhân rộng các gương điển hình, các cách làm cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, triển khai chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo UBND huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, CCHC được thực hiện tại địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.