getnameObject reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
Vĩnh Cửu - Xã Hiếu Liêm : home Vĩnh Cửu - Xã Hiếu Liêm
 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh

 
 

 Website các Tỉnh

 

Lượt Truy Cập
​Nhiệm vụ KTXH, QPAN 3 tháng cuối năm 2018

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong phát triển chăn nuôi đúng quy hoạch; chú trọng công tác tiêm phòng, nắm tình hình diễn biến về dịch bệnh gia súc, gia cầm; thường xuyên kiểm tra có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, kiểm tra bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi trong khu dân cư…

Tiếng Việt | English
tim kiem