xuantho : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã xuân thọ huyện xuân lộc
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN THỌ

 


Số: 05 /TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Xuân Thọ, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Phân công trách nhiệm thành viên ủy Ban Nhân Dân, các Ban ngành,

các cán bộ, công chức thuộc ủy Ban Nhân Dân xã Xuân Thọ

 

 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc Hội thông qua ngày    19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND xã Xuân Thọ về việc Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Xuân Thọ;

Để thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo luật định, phát huy hiệu lực quản lý, UBND xã quy định trách nhiệm của các thành viên ủy ban nhân dân,các Ban ngành, các cán bộ, công chức của UBND xã như sau:

I.Các thành viên UBND xã:

1. Ông Hồ Đăng Văn - Chủ tịch UBND xã:

Phụ trách chung về công tác lãnh đạo và điều hành công việc của UBND xã, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các công việc về các lĩnh vực: nội chính, tổ chức cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi đua khen thưởng, lĩnh vực nông thôn mới. Quản lý công tác cải cách hành chính, phụ trách hoạt động của bộ phận “một cửa”.

            Phụ trách các ngành: Tài chính – Kế toán, Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch và phụ trách ấp Thọ Lộc.

Ký các văn bản Quy phạm pháp luật của UBND xã theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

2. Ông Phạm Đình Nam - Phó chủ tịch UBND xã:

Phụ trách lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường, khoáng sản, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công nghiệp và phụ trách ấp Thọ Phước, Thọ Bình.

Ký thay Chủ tịch UBND xã các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản để xử lý các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

3. Ông Đinh Ngọc Vũ - Phó chủ tịch UBND xã:

            Phụ trách khối văn hóa - xã hội, đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc, trạm y tế, các trường học, Lao động TB&XH, giảm nghèo, dân số, gia đình & trẻ em, Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng và phụ trách địa bàn ấp Thọ Chánh, Thọ Trung.

Ký thay Chủ tịch UBND xã các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản để xử lý các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

4. Ông Huỳnh Công Danh–Trưởng công an xã - Thành viên UBND xã:

            Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thm quyền.

            Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM chỉ tiêu 19.1 – An ninh trật tự xã hội được giữ vững; Xây dựng và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có mô hình phòng chống tội phạm hoạt động thường xuyên, hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự (QĐ 1753);Chỉ tiêu 19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước (QĐ 4466). Phụ trách tiêu chí “an toàn” trong bộ tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Chỉ đạo lực lượng công an xã dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan, tưới cây xanh tại cơ quan.

Chịu trách nhiệm phụ trách ấp Thọ Tân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

            5. Ông Nguyễn Xuân Hùng –CHT.Ban CHQS -Thành viên UBND xã:

            Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thm quyền.

Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM chỉ tiêu 19.2- Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QĐ 1753), chỉ tiêu 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng (QĐ 4466).

Chỉ đạo lực lượng thường trực xã dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan, sắp xếp hội trường khi có các cuộc họp của Đảng ủy - HĐND - UBND xã.

Chịu trách nhiệm phụ trách ấp Thọ Hòa.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

            II.  Công chức chuyên môn:

1.     Bà Trần Thị Lành -  Công chức Văn phòng - Thống kê:

Tham mưuxây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan.

   Tham mưu UBND xã về công tác thi đua khen thưởng: xây dựng các kế hoạch phát động thi đua, đăng ký thi đua theo chuyên đề và đột xuất, tham mưu UBND xã họp bình xét thi đua theo chuyên đề và đột xuất, hướng dẫn cán bộ, công chức xây dựng báo cáo thành tích theo quy định.

Tham mưu giúp UBND xã về công tác cán bộ: chịu trách nhiệm tham mưu việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ công chức, chuyên trách, không chuyên trách, cán bộ ấp, tổ nhân dân. Tham mưu việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn, theo dõi chất lượng cán bộ, công chức xã. Tham mưu việc xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển loại, chuyển ngạch, xét hồ sơ thâm niên, giải quyết chế độ nghỉ việc của cán bộ, công chức theo quy định. Tham mưu UBND xã trong việc thăm hỏi cán bộ, công chức khi ốm đau, bệnh tật, gia đình có việc tang, hiếu, hỉ….

Tham mưu công tác cải cách hành chính tại cơ quan, tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính, phụ trách camera tại bộ phận 1 cửa, chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tham mưu công tác quy chế dân chủ tại cơ quan.

Phục vụ công tác của HĐND xã, chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc, chuẩn bị hồ sơ phục vụ các kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐND xã. Tham gia đoàn giám sát của HĐND xã.

Quản lý cơ sở vật chất, văn phòng phẩm của UBND xã, tham mưu trong việc mua mới, sữa chữa các trang thiết bị của cơ quan.

Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM chỉ tiêu 18.1- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của tỉnh (là chỉ tiêu 18.1 theo quyết định 4466), chỉ tiêu 18.2 – Xã có bố trí cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách nông thôn mới (QĐ 1753);Chỉ tiêu 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, Chỉ tiêu 18.3. Chính quyền xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ 4466).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

   2. Bà Trần Thị Lệ Thi – Công chức Văn phòng thống kê:

Thống kê số liệu phục vụ công tác xây dựng khung phát triển kinh tế - xã hội quý, 6 tháng, năm, 5 năm, 10 năm. Tham mưu công tác lập báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội – ANQP 5 năm, 10 năm. Phụ trách công tác phân loại chính quyền cơ sở.   

Hướng dẫn công tác lưu trữ của UBND xã, hỗ trợ công tác văn thư khi văn thư đi học, họp, công tác, phụ trách công tác thủ quỹ của cơ quan. Làm thư ký tại các cuộc họp giao ban của UBND xã, xây dựng các thông báo kết luận của UBND xã, xây dựng báo cáo tuần, tháng của UBND xã.

Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM chỉ tiêu 10.1 – thu nhập bình quân đầu người/năm.

   Tham mưu UBND xã xây dựng các kế hoạch dân vận chính quyền, công tác thanh niên, dân vận khéo hàng năm. Theo dõi báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.

Quản lý hội trường UBND xã, đôn đốc cán bộ, công chức trong việc dọn dẹp vệ sinh cơ quan vào chiều thứ Sáu hàng tuần, việc để xe đúng nơi quy định tại nhà xe cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

4. Bà Nguyễn Thị Đoan Phương – Công chức Tài chính – Kế toán:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.Tham mưu xây dựng, quản lý công tác chi ngân sách, quyết toán ngân sách, , ngân sách theo đúng quy định về quản lý quỹ tiền mặt. Giao dịch với kho bạc nhà nước vềxuất, nhập quỹ, thực hiện chế độ báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính ngân sách đúng theo quy định.Thực hiện công tác giải quyết chế độ BHYT và BHXH cho cán bộ, công chức tại cơ quan theo đúng quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

5. Bà Lê Thị Nguyệt Phụng – Công chức Tài chính – Kế toán:

Tham mưu cho UBND xã xây dựng dự toán thu ngân sách; phụ trách lĩnh vực thu ngân sách ngân sách xã, quản lý các dự án đầu tư cơ bản, kiểm tra hoạt động tài chính khác, quản lý tài sản công của xã, kiểm tra các hoạt động tài chính khác theo đúng quy định. Giao dịch đối với kho bạc nhà nước về các quỹ công chuyên dùng, chịu trách nhiệm nhận và quyết toán biên lai, quản lý hồ sơ và báo cáo tài chính ngân sách về lĩnh vực phụ trách đúng theo quy định.

Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM Tiêu chí số 2 – về giao thông, Tiêu chí số 4 – điện (QĐ 1753; QĐ 4466).Phụ trách tiêu chí “sáng” trong bộ tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

6. Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến - Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã t chức thực hin nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân xã trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn xã;

Tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tiêu chí 18.6)

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa trên lĩnh vực Hộ tịch.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

7. Ông Nguyễn Thanh Tâm- Công chức Tư pháp Hộ tịch:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã t chức thực hin nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân xã trong lĩnh vực công chứng, chứng thực trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM chỉ tiêu: 8.1 – đảm bảo cung cấp tất cả dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và có cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 (QĐ 1753);

Tham mưu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa trên lĩnh vực chứng thực.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

8.Ông Đặng Phi Long - Công chức Địa chính - Xây dựng:

            Hướng dẫn lập thủ tục về các quyền sử dụng đất, công tác quy hoạch sử dụng đất, tham mưu công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.

   Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, các mốc địa giới.

   Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa trên lĩnh vực địa chính – xây dựng.

Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM tiêu chí số 1 – Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư (QĐ 1753; QĐ 4466)

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

9. Bà Lê Thị Ngọc Trang - Công chức Địa chính - Xây dựng:

            Tham mưu công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, khai thác khoáng sản. Xây dựng kế hoạch kiểm tra môi trường, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn xã. Quản lý việc khai thác nguồn nước ngầm trên địa bàn.

            Xây dựng kế hoạch, phối kết hợp các ban ngành UBND huyện, UBND xã tổ chức kiểm tra các trang trại chăn nuôi trên địa bàn không để xả thải chất thải gây ô nhiễm ra môi trường. Đề xuất hình thức xử lý đối với các đối tượng vi phạm.

Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế và phù hợp với địa phương.Phối hợp cùng các ban ngành chuyên môn của UBND huyện, xã tổ chức tập huấn, thảo luận về các kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi.Xây dựng kế hoạch phòng chống lũ lụt, hạn hán, thiên tai.

            Phụ trách chuyên trách công tác nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của xã. Thực hiện hồ sơ kiểm chứng như tiêu chí số 17- về môi trường (QĐ 1753; QĐ 4466);tiêu chí “sạch” trong bộ tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM tiêu chí số 3 – về thủy lợi,chỉ tiêu 10.2 – giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (QĐ 1753; QĐ 4466),  10.3, 10.4, 10.5 (QĐ 1753).

            Đối với QĐ 931 thực hiện hồ sơ kiểm chứng đối với các tiêu chí: Chỉ tiêu 1.1. xã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung; Tiêu chí 2. Tỷ lệ sản xuất nông nghiệp được tưới để sản xuất vào mùa khô.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

   10. Bà Nguyễn Lệ Minh Thư - Công chức Văn Hóa - Xã Hội kiêm cán bộ Lao động Thương binh xã hội.

            Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hội và giảm nghèo theo quy định của pháp luật.

            Tham mưuthực hiện các nhiệm vụ sau:

            + Thống kê dân số, lao động việc làm, ngành nghề trên địa bàn;

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội;

+ Theo dõi, đôn đốc việc chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý Đền thờ liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ;

+ Thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội, chương trình giảm nghèo và thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng;

+ Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn;

            +Chủ trì soạn thảo các văn bản, tổng hợp các báo cáo, tham gia các cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thống kê trước UBND xã;

            Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất NTM tiêu chí số 5 – trường học; tiêu chí số 14 – giáo dục;11 – hộ nghèo; tiêu chí số 12 – Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (QĐ 1753; QĐ 4466).

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

            11. Bà Huỳnh Thị Nhị - Công chức Văn Hóa - Xã Hội kiêm Cán bộ Gia đình – trẻ em

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, truyền thông, du lịch; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã;

+ Trực tiếp quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện công tác phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn;

+ Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, công chức tư pháp và trưởng ấp, tổ trưởng tổ nhân dân xây dựng hương ước, quy ước ở ấp, tổ nhân dân.

+ Tham mưu công tác xây dựng và nâng chất NTM chỉ tiêu 16.1. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định, Chỉ tiêu 16.3. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa (là chỉ tiêu 16.2 của QĐ4466), Chỉ tiêu 16.4. Không có cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã vi phạm quy định pháp luật (QĐ 1753); chỉ tiêu 15.1 – tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; Chỉ tiêu 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính.8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet; Phối hợp cán bộ Đài truyền thanh xã thực hiện chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. Phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.Phụ trách tiêu chí “ đẹp” trong bộ tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

+ Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn.

+ Chủ trì soạn thảo, tổng hợp những văn bản, tham gia các cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thống kê trước UBND xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

            III. Cán bộ không chuyên trách

1. Ông Nguyễn Đức Bình - Cán bộ Đài truyền thanh kiêm Quản lý nhà văn hóa – TTHTCĐ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao, quản lý nhà văn hóa, tủ sách, tài sản của TT.VH-HTCĐ, quản lý và bố trí sử dụng hội trường nhà văn hóa.

            Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

            + Tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác phát thanh, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, ấp để viết tin thông báo trên đài xã và tham gia chương trình Đài huyện;

            + Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở vật chất, trang thiết bị đài phát thanh tại xã và cụm loa tại 7 ấp để phục vụ công tác tuyên truyền;

+ Thực hiện pano, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương;

+ Chịu trách nhiệm về âm thanh, ánh sáng, trang trí hội trường phục vụ các kỳ họp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã khi có chỉ đạo;

+ Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn;

            + Chủ trì soạn thảo những văn bản, tổng hợp báo cáo, tham gia các cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thống kê trước UBND xã.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

            2. Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Cán bộ Tôn giáo - Dân Tộc:

Tham mưu cho UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo – dân tộc, các chính sách về tôn giáo dân tộc. Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện các công tác khác có liên quan đến vấn đề tôn giáo – dân tộc tại địa phương.

Chủ trì soạn thảo các văn bản, tổng hợp các báo cáo, tham gia các cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thống kê trước UBND xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

            4. Ông Hoàng Ngọc Thạch - Cán bộ Kinh tế tập thể, hợp tác, hợp tác xã

Tham mưu cho UBND xã trên lĩnh vực Kinh tế tập thể, hợp tác, hợp tác xã. Vận động nhân dân tham gia các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã.

   Thực hiện hồ sơ kiểm chứng đối với tiêu chí số 13 – Hình thức tổ chức sản xuất (QĐ 1753; QĐ 4466); 10.6 (QĐ 1753);chủ trì phối hợp với cán bộ thú y, Trạm y tế thực hiện Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (QĐ 4466);Tiêu chí số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (QĐ 1753; QĐ 4466).Đồng thời chủ trì soạn thảo những văn bản, tổng hợp báo cáo, tham gia các cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thống kê trước UBND xã.

Tham mưu cho UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại dịch vụ, theo dõi, quản lý, kiểm tra, hoạt động của các cơ sở kinh doanh, mua bán, các khu vui chơi giải trí tại địa phương. Thực hiện những công tác liên quan đến lĩnh vực Thương mại và dịch vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

5. Bà  Lê Thị Thanh Huyền – Cán bộ Văn Thư - Thủ Quỹ & Đánh máy:

            Tham mưu cho UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình trẻ em. Thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Xây dựng mô hình gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc và CLB gia đình phát triển bền vững.

            Thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực về bảo vệ quyền trẻ em, xây dựng xã phù hợp với trẻ em. Ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Tham mưu xây dựng lịch công tác tuần của Chủ tịch, 02 PCT.UBND, xây dựng các thư mời, thông báo của cơ quan, tham mưu xử lý công việc trên I-Office của đ/c Chủ tịch.

            Phối hợp với công chức Văn hóa xã hội thực hiện những công tác khác có liên quan đến vấn đề về gia đình – trẻ em. Đồng thời chủ trì soạn thảo những văn bản, tổng hợp báo cáo, tham gia các cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thống kê trước UBND xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

6. Ông Lê Đình Tiến - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Pháp lệnh của Hội Chữ thập đỏ.

Tổ chức vận động, quyên góp cứu trợ xã hội theo đúng chức năng của Hội.

Phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch, báo cáo đối với Đảng ủy, HĐND và UBND.

Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định (QĐ 1753) là chỉ tiêu 16.1 của QĐ 4466; Chỉ tiêu 16.5- Tỷ lệ ấp xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước của cộng đồng, Chỉ tiêu số 18.4-Về tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã(QĐ 1753).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

7. Ông Nguyễn Văn Trãi - Chủ tịch Hội Người Cao tuổi

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Pháp lệnh Người cao tuổi.

Tham mưu cho UBND xã trong việc chăm lo đời sống Người cao tuổi.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

III. Tổ chức thực hiện:

            Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên UBND xã, các ban ngành UBND xã, các cán bộ, công chức có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ và đúng quy định những nhiệm vụ được phân công.

            Giao trách nhiệm cho văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các thành viên, và các ban ngành UBND xã thực hiện nghiêm túc thông báo này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng và vi phạm bị xử lý theo quy định.

Những ban ngành, đoàn thể, các ấp và các đơn vị liên quan căn cứ thông báo phân công để liên hệ công tác đúng thẩm quyền mỗi cá nhân phụ trách.

            Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức phải báo cáo cho Chủ tịch UBND xã.

            Thông báo này thay thế Thông báo số 53/TB-UBND ngày 14/5/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

     - UBND huyện;

     - Phòng Nội vụ;

     - Phòng Tư pháp huyện;

     - Đảng ủy xã;

-HĐND xã;

     - UBMTTQVN và các đoàn thể xã;     

- CT, PCT  và các TV.UBND xã;

     - Các ban ngành xã;

     - Các ấp;

     - Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

Hồ Đăng Văn

 ​