xuantho : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã xuân thọ huyện xuân lộc
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 316/TB-UBND

Xuân Thọ, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Đảng ủy, UBMTTQ, HĐND, UBND xã Xuân Thọ

(Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021)

 


Thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; Quyết định số 154/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 ban hành Quy chế tiếp công dân của xã; và Quyết định số 156/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc ban hành Quy định tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ; Quyết định số: 155/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân xã Xuân Thọ;

Nhằm tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; UBND xã thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Thọ tháng 11/2021, như sau:

            Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Địa điểm tại phòng Tiếp công dân UBND xã Xuân Thọ. Thời gian tiếp công dân cụ thể như sau:

Stt

Ngày, tháng,

năm tiếp

Họ và tên

Chức vụ

01

01/11/2021

Bà Đỗ Thị Bích Chi

Trần Thị Lệ Thi

Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thọ

Công chức Văn phòng Thống kê

02

02/11/2021

Ông Hồ Đăng Văn

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

03

03/11/2021

Ông Lê Đình Tiến

Ông Đặng Phi Long

Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

04

04/11/2021

Ông Phạm Đình Nam

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

05

05/11/2021

Bà Võ Thị Nhung

Bà Lê Thị Ngọc Trang

Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

06

08/11/2021

Bà Đỗ Thị Bích Chi

Trần Thị Lệ Thi

Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thọ

Công chức Văn phòng Thống kê

07

09/11/2021

Ông Hồ Đăng Văn

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

08

10/11/2021

Ông Lê Đình Tiến

Ông Đặng Phi Long

Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

09

11/11/2021

Ông Phạm Đình Nam

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

10

12/11/2021

Bà Võ Thị Nhung

Bà Lê Thị Ngọc Trang

Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

11

 

15/11/2021

 

Bà Đỗ Thị Bích Chi

Trần Thị Lệ Thi

Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thọ

Công chức Văn phòng Thống kê

12

16/11/2021

Ông Hồ Đăng Văn

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

13

17/11/2021

Ông Lê Đình Tiến

Ông Đặng Phi Long

Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

14

18/11/2021

Ông Phạm Đình Nam

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

15

19/11/2021

Bà Võ Thị Nhung

Bà Lê Thị Ngọc Trang

Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

16

22/11/2021

Bà Đỗ Thị Bích Chi

Trần Thị Lệ Thi

Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thọ

Công chức Văn phòng Thống kê

17

23/11/2021

Ông Hồ Đăng Văn

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

18

24/11/2021

Ông Lê Đình Tiến

Ông Đặng Phi Long

Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

19

25/11/2021

Ông Phạm Đình Nam

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

20

26/11/2021

Bà Võ Thị Nhung

Bà Lê Thị Ngọc Trang

Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ

Công chức Địa chính xây dựng

21

29/11/2021

Bà Đỗ Thị Bích Chi

Trần Thị Lệ Thi

Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thọ

Công chức Văn phòng Thống kê

22

30/11/2021

Ông Hồ Đăng Văn

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyến

Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Công chức Tư pháp Hộ tịch

UBND xã thông báo để các đồng chí có tên biết thực hiện, các ban ngành, đoàn thể xã, 07 ấp, toàn thể cán bộ, công chức xã và nhân dân trên địa bàn xã Xuân Thọ được biết./.

    Nơi nhận:

     - Thanh tra huyện;
     - Ban tiếp công dân huyện;
     - Đảng ủy, HĐND xã;

     - CT, PCT. UBND xã;

     - Truyền thanh xã;

     - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH


(Đã ký)

 

Hồ Đăng Văn

 

 

 ​