anphuoc : Lịch công tác Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

A. Chế độ làm việc của UBND xã:

1. UBND xã thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/01 ngày: 40 giờ/01 tuần

- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

- Thứ bảy và Chủ nhật nghỉ, riêng các bộ phận thực hiện theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai, tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày Thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Hai Phó Chủ tịch trực lãnh đạo giải quyết công việc vào buổi sáng Thứ Bảy hàng tuần.

2. Công chức, cán bộ không chuyên trách, các ngành trực thuộc cùng Trưởng các Ban ấp và Khu Bàu cá có trách nhiệm báo cáo kịp thời đúng định kỳ cho Văn phòng HĐND-UBND vào ngày 22 hàng tháng. Công chức Văn phòng Thống kế tổng hợp và hoàn thiện báo cáo trình tại phiên họp UBND xã (ngày 24 hàng tháng). Sau khi UBND xã họp xong chậm nhất là ngày 25 hàng tháng Văn phòng HĐND-UBND phải báo cáo về Đảng uỷ và UBND huyện.

3. Sáng Thứ hai đầu tuần các thành phần tham dự giao ban quy định ở Khoản 5 Điều 11 của quy chế này đăng ký lịch làm việc với Chủ tịch UBND xã, giao  trách nhiệm công chức Văn phòng Thống kê căn cứ lịch làm việc của UBND xã viết gửi thư mời, cùng các cán bộ, công chức có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các buổi họp, làm việc và các điều kiện phục vụ cuộc họp như: thông qua nội dung cuộc họp, báo cáo thành phần dự họp có mặt, vắng mặt, in ấn tài liệu cho đại biểu, ghi biên bản cuộc họp.

B. Giải quyết công việc của UBND xã:

1. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc giải quyết công việc của công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đến, trả kết quả thông qua một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã.

2. Công khai niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước tại Trụ sở UBND xã, các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc của công dân, đảm bảo giải quyết nhanh chống, thuận tiện cho tổ chức và công dân xử ký kịp thời mọi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức xã không để người dân có nhu cầu liên hệ công việc phải đi lại nhiều lần.

C. Tiếp công dân giải quyết khiếu nại của công dân:

1. Hàng tuần vào buổi sáng Thứ sáu Chủ tịch UBND xã trực tiếp công dân theo lịch đã được công khai. Chủ tịch và các thành viên khác của UBND xã phải luôn có ý thức lắng nghe ý kiến phản ánh của dân và giải quyết kịp thời theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan thẩm quyền để được giải quyết. Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công giải quyết đơn thư theo lĩnh vực được giao đảm nhận.

2. Công chức Tư pháp được phân công chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND xã tiếp công dân, nhận đơn thư khiếu nại tố cáo vào sổ theo dõi, có cập nhật ngày tháng nhận được để kịp thời tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức giải quyết đơn theo thời gian quy định của pháp luật. Quá trình tổ chức giải quyết đơn phải đảm bảo tham gia đầy đủ của Ban hoà giải xã cùng các Ban ngành có liên quan.

3. Trưởng các Ban ấp, khu có trách nhiệm nắm vững tình hình an ninh trật tư, những thắc mắc, mâu thuẫn ở địa bàn dân cư, chủ động phối hợp cùng tổ hoà giải ở các ấp tổ chức giải quyết kịp thời, không để đơn tồn động kéo dài.

- Tổ chức trực tiếp công dân mỗi tuần hai ngày vào Thứ ba và Thứ năm hàng tuần để giải quyết công việc cho người dân. Ngoài ra Trưởng Ban ấp và Khu Bàu cá phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về việc bảo vệ Nhà Văn hoá ấp có chế độ trực đêm của Ấp đội.