getnameObject reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
Vĩnh Cửu - Xã Tân Bình : home Vĩnh Cửu - Xã Tân Bình
Chào mừng quý vị đến với Website xã Tân Bình - Vĩnh Cửu
 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh

 
 

 Website các Tỉnh

 

Lượt Truy Cập
Công tác tự kiểm tra và kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Lãnh đạo UBND xã thường xuyên chủ động trong việc tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức đặc biệt là CB, CC thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (kiểm tra các lĩnh vực tiếp dân nhạy cảm như: địa chính, tư pháp, các chế độ chính sách, kiểm tra trách nhiệm về tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc) và luôn có sự nhắc nhở về việc ngăn ngừa vi phạm hành vi tham nhũng.