giatan2 : Quy chế làm việc của UBND Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Quy chế làm việc của UBND

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA TÂN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA TÂN 2 KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 07 /09/2018 của Ủy ban nhân dân xã Gia Tân 2) 


CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. UBND xã là cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp, là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương được HĐND bầu ra, nhiệm kỳ hoạt động 5 năm theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, đời sống xã hội của tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Điều 2. UBND xã làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thảo luận và quyết định theo đa số về các vấn đề được quy định tại Điều 35 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 3. UBND xã gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên. Chủ tịch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ và công tác hàng ngày của UBND xã, chuẩn bị các vấn đề quan trọng để đưa ra tập thể UBND bàn và quyết định. Các Phó Chủ tịch tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND xã giải quyết công việc theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch, giúp Chủ tịch điều hành nhiệm vụ với danh nghĩa quyền hạn của Chủ tịch UBND trên lĩnh vực công tác được Chủ tịch và ngành dọc phân công.

CHƯƠNG II:

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND XÃ VÀ CÁC BỘ PHẬN, CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND XÃ

Điều 4. Chủ tịch UBND xã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

a) Làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND xã; lãnh đạo các Thành viên UBND xã, chủ trì các cuộc họp của UBND xã.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác như sau:

- Phụ trách các lĩnh vực: Nội chính; tổ chức cán bộ; ngoại vụ; quy hoạch; tài chính – ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính, xử lý vi phạm hành chính; đất đai; Tư pháp và hợp đồng chứng thực; Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả.

- Chỉ đạo những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

- Quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp xử lý.

- Giữ mối quan hệ giữa UBND xã với Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban, ngành của huyện, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã.

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới nâng cao; an toàn giao thông; thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Chủ tịch các Hội đồng: Nghĩa vụ Quân sự; Thi đua – khen thưởng; Kỷ luật; Tuyển dụng cán bộ không chuyên trách; xác định mức độ khuyết tật xã; sáng kiến kinh nghiệm.

- Trưởng ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM – ĐTVM”.

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã.

c) Theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng UBND xã, công chức Tài chính – Kế toán, Công an xã, Ban CHQS xã, Công chức Tư pháp.

d) Phụ trách chung địa bàn xã và phụ trách ấp Bạch Lâm 2.

Điều 5. Phạm vi trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế:

a)  Làm nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND xã:

 Thay mặt Chủ tịch UBND xã chủ trì và điều phối các hoạt động của UBND xã khi được Chủ tịch ủy quyền; chủ trì các cuộc họp UBND xã theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND xã.

b) Là người phát ngôn của UBND xã.

c) Được phân công phụ trách các lĩnh vực sau:

- Phụ trách khối kinh tế thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn, tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao; kinh tế hợp tác và HTX; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; giao thông; điện; quản lý nhà nước về công tác xây dựng; thương mại- dịch vụ; quản lý thị trường; tín dụng - ngân hàng (trừ ngân hàng chính sách xã hội); thuế; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; tài nguyên đất; hợp đồng chứng thực; tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (thuộc lĩnh vực phụ trách), xử phạt vi phạm hành chính theo nhiệm vụ khi được ủy quyền.

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Phòng cháy, chữa cháy; Phòng, chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi; Kinh tế tập thể; Thuế thu nhập cá nhân,thuế phi nông nghiệp; hành động hỗ trợ doanh nghiệp; Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 389).

- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã.

- Tổ trưởng Tổ xử lý số liệu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – an ninh.

d) Theo dõi và chỉ đạo: CC.ĐCXD; CC.ĐCNN; CC.ĐCMT; CC.VPTK; Cán bộ TMDV-TTCN; Cán bộ KT-KTHT-HTX; Cán bộ phụ trách Địa chính-Quy hoạch; Cán bộ ủy nhiệm thu.

e) Phụ trách trên địa bàn ấp Đức Long 1.

Điều 6. Phạm vi trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa – Xã hội.

a) Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND xã:

Thay mặt Chủ tịch UBND xã chủ trì và điều phối các hoạt động của UBND xã khi được Chủ tịch ủy quyền; chủ trì các cuộc họp UBND xã theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND xã.

b) Được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Phụ trách các công tác thuộc lĩnh vực Văn hóa- Xã hội: giáo dục – đào tạo; y tế; LĐTBXH, giảm nghèo, dạy nghề; hộ tịch; quy chế dân chủ chính quyền, quản lý nhà nước về thanh niên, tôn giáo - dân tộc, phi chính phủ; Thi hành án dân sự; tệ nạn xã hội; một cửa, một cửa liên thông; ngân hàng, ngân hàng chính sách xã hội; cùng với KTNS xã tham mưu cho CT.UBND xã lĩnh vực Tài chính - ngân sách; khoa học công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (thuộc lĩnh vực phụ trách); xử lý vi phạm hành chính theo nhiệm vụ khi được ủy quyền.

- Chủ tịch các Hội đồng: Giáo dục quốc phòng – an ninh; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội đồng chính sách xã.

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Phòng không nhân dân; Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Thực hiện nhiệm vụ các Phó Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - ĐTVM”.

- Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác giữa UBND xã với UBMTTQ và các Đoàn thể xã.

c) Theo dõi và chỉ đạo: CC.VPTK; CC. Hộ tịch; CC. Văn hóa- Xã hội; Cán bộ tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; cán bộ phụ trách ĐTT-TDTT; Cán bộ Gia đình –Trẻ em; Quản lý TTVH-TT và TTHTCĐ; Cán bộ văn thư, đánh máy; Cán bộ Tôn giáo - Dân tộc; Hội NCT; Hội CTĐ; Chi hội Cựu Thanh niên xung phong; Chi HNN chất độc Da cam dioxin; Bảo vệ - tạp vụ xã.

d) Phụ trách địa bàn ấp Đức Long 2.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy viên UBND phụ trách Quân sự (Chỉ huy trưởng):

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy,  UBND xã về chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng. Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương, xây dựng - củng cố lực lượng dân quân, quản lý quân dự bị động viên, xây dựng kế hoạch phòng thủ, công tác huấn luyện, xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm.

- Chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với Công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ ANTT, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

- Chủ trì phối hợp với Đoàn thể, tổ chức, tham mưu xây dựng kế hoạch giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo quy định.

- Có kế hoạch phới hợp với các tổ chức Kinh tế - Văn hóa - xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn liền với nền an ninh, thế trận quốc phòng gắn thế trận ANND.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho LLDQ, quân dự bị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang thiết bị, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan đến công tác quốc phòng - TTATXH ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng ủy - UBND - Chủ tịch UBND xã và BCH quân sự Huyện giao.

 - Những vấn đề phức tạp hoặc quan trọng phải báo cáo Bí thư, Chủ tịch UBND xã và Ban CHQS Huyện xin ý kiến chỉ đạo.

- Phụ trách địa bàn ấp Đức Long 3.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy viên UBND phụ trách Công an (Trưởng CA xã):

- Tham mưu, đề xuất  Đảng ủy, UBND xã về công tác nội chính và tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã về việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của công dân. Chủ động xây dựng Kế hoạch, đề ra biện pháp bảo đảm giữ gìn ANCT - TTATXH, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống  tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của ngành Công an.

- Tổ chức trực tiếp giải quyết các giấy tờ về hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng và quản lý việc đi lại của người nước ngoài theo quy định của Luật Cư trú.

- Tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, tham gia BCĐ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra các quy định về ANTT trên địa bàn xã.

- Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định, tổ chức việc quản lý giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc bảo vệ hiện trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên Công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn.

- Tổ chức, phối hợp với Xã đội tuần tra canh gác giữ gìn ANTT trên địa bàn xã.

- Chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức xây dựng lực lượng Công an xã, các Ấp, Đội dân phòng và các lực lượng giữ gìn ANTT trên địa bàn xã vững mạnh đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện một số nhiệm vụ theo đúng  quy định của pháp luật do Đảng ủy, UBND, Chủ tịch UBND xã và Công an cấp trên giao.

- Những vấn đề phức tạp hoặc quan trọng phải báo cáo Bí thư, Chủ tịch UBND xã và Công an cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

- Phụ trách địa bàn ấp Bạch Lâm 1.

Điều 9. Quy định trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn và các ban ngành trực thuộc UBND xã:

9.1 Bộ phận Văn phòng - Thống kê:

a) Công chức Văn phòng - Thống kê (Phụ trách văn phòng):

- Tham mưu cho UBND xã và cùng cán bộ văn phòng nắm tình hình tổng hợp báo cáo định kỳ. Nghiên cứu đề xuất chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đôn đốc các ấp, các ban ngành thuộc UBND xã thực hiện các chương trình kế hoạch đề ra.

- Quản lý các tài sản, phương tiện của UBND xã, cùng với cán bộ Tư pháp, cán bộ văn thư, cán bộ tiếp nhận và trao trả kết quả, rà soát các văn bản do UBND xã ban hành và giải quyết các giấy tờ hành chính cho công dân do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giải quyết đảm bảo đúng theo nguyên tắc và quy định của pháp luật trước khi đóng dấu.

- Cùng cán bộ Văn thư và cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả của xã tiếp nhận và lưu trữ công văn của các ban ngành, các cấp và đơn thư của công dân, có sổ sách theo dõi và báo cáo đề xuất UBND xã xử lý. Tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND Huyện và UBND xã đề ra. Cùng công chức văn phòng thống kế tham mưu cho HĐTĐKT xã về công tác thi đua khen thưởng.

- Cùng cán bộ giúp việc UBND thực hiện văn bản của HĐND cùng cấp khi Thường trực HĐND yê cầu đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND về công tác văn bản.

b) Công chức Văn phòng - Thống kê (Phụ trách Thống kê):

- Có trách nhiệm tổ chức điều tra, thống kê nắm vững số liệu về tình hình Kinh tế - văn hóa xã hội theo kế hoạch của ngành cấp trên, của Đảng ủy - UBND xã giao, đảm bảo chính xác và kịp thời phục vụ cho việc xây dựng các chương trình kế hoạch công tác thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội ở địa phương.

- Tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm và chủ trì cùng cán bộ liên quan thực hiện các báo cáo của UBND xã.  Quản lý các tài sản, phương tiện của UBND xã, cùng với cán bộ Tư pháp, cán bộ văn thư, cán bộ tiếp nhận và trao tra kết quả của xã rà soát các văn bản do UBND xã ban hành và giải quyết các giấy tờ hành chính cho công dân do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giải quyết đảm bảo đúng theo nguyên tắc và quy định của pháp luật trước khi đóng dấu.

-Tổ trưởng phụ trách “một cửa”, cùng cán bộ Văn thư và cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả của xã tiếp nhận và lưu trữ công văn của các ban ngành, các cấp và đơn thư của công dân, có sổ sách theo dõi và báo cáo đề xuất UBND xã xử lý. Tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND Huyện và UBND xã đề ra. Là thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng xã, cùng công chức văn phòng thống kế tham mưu cho HĐTĐKT xã về công tác thi đua khen thưởng.

- Cùng cán bộ giúp việc UBND thực hiện văn bản của HĐND cùng cấp khi Thường trực HĐND yê cầu đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND về công tác văn bản.

       9.2 Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

- Tham mưu cho UBND xã về công tác tuyên truyền pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp quy. Thực hiện công tác hòa giải và đang ký kết hôn, đăng ký quản lý hộ tịch theo quy định.

- Phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác tư pháp.

- Giúp UBND xã chỉ đạo cộng đồng dân cư (ấp) xây dựng hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động của tổ hòa giải; phối hợp với thôn (ấp) tổng kết công tác hòa giải, báo cáo UBND xã và cơ quan tư pháp cấp trên.

- Thực hiện việc chứng thực theo thẩn quyền đối với công việc, nhiệm vụ được pháp luật quy định trình Chủ tịch UBND xã.

- Thực hiện công tác thi hành án dân sự theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp.

- Giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo vế quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liến với đất theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chấp hành quy chế làm việc, các chế độ quản lý hồ sơ, chế độ báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

9.3 Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp – Môi trường:

- Tham mưu cho UBND xã thực hiện chưc năng quản lý nhà nước về đất đai, địa giới hành chính trên địa bàn xã.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nắm chắc tình hình biến động đất đai. Kiểm tra và đề xuất xử lý những vi phạm của công dân về sử dụng đất đai và xây dựng. Giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

- Thực hiện công tác xét duyệt đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và phối hợp với các ban ngành giải quyết các vần đề có liên quan đến đất đai, tài nguyên - môi trường.

- Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã.

- Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất đai tại trụ sở UBND xã.

- Tuyên truyền giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, các vấn đề về môi trường, tham gia cùng tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai, môi trường để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm luật đất đai, xây dựng, luật bảo vệ môi trường để kiến nghị UBND xã xử lý.

- Tham mưu cho UBND xã về công tác nông nghiệp, tham gia quản lý Dự án Lipsap tại khu LPZ.

- Một cán bộ Địa chính - Xây dựng được phân công giúp UBND xã theo dõi, tham mưu, tổng hợp chương trình Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

       9.4 Công chức Tài chính - Kế toán:

- Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu cho UBND trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu chi ngân sách, chấp hành dự toán, thanh, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã theo pháp luật hiện hành.

- Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại xã theo quy định.

- Tham mưu cho UBND trong khai thác nguồn thu, thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách và các hoạt động tài chính, ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

- Thực hiện giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.

- Báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

- Quản lý tài sản của Cơ quan theo quy định hiện hành.

9.5 Cán bộ Thủ quỹ (kiêm nhiệm):

- Thực hiện quản lý quỹ tiền mặt, chi tiền theo lệnh chuẩn chi, thực hiện quy định về quản lý quỹ tiền mặt; cùng với cán bộ tài chính - kế toán tham mưu cho UBND xã trong việc khai thác các nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Cùng cán bộ tài chính - kế toán thực hiện giao dịch đối với Kho bạc nhà nước về xuất nhập quỹ.

- Đảm bảo điều kiện vật chất, hoạt động của Đảng ủy, phục vụ cho các kỳ họp HĐND, cho công việc của UBND xã và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội của xã theo quy định.

9.6 Công chức Văn hóa - Xã hội:

a) Công chức VHXH (Phụ trách VHTT – TT – TDTT – Đài truyền thanh):

- Tham mưu cho UBND xã trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình văn hóa ở địa phương lên Chủ tịch UBND xã.

- Giúp UBND xã trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa - văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngặn chặn truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hóa và các tệ nạn xã hội ở địa phương.

- Giúp UBND trong việc vận động xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, TDTT, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương.

- Hướng dẫn kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin - TDTT.

- Lập chương trình kế hoạch công tác văn hóa - văn nghệ - thông tin tuyên truyền, TDTT, trình UBND xã và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giúp UBND xã thực hiện sơ - tổng kết báo cáo công tác văn hóa - văn nghệ - thông tin truyền thanh - TDTT ở xã.

b) Công chức VHXH (Phụ trách LĐTBXH):

- Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn xã; nắm số lượng và thực hiện chế độ theo quy định cho các đối tượng hưởng chính sách lao động - thương binh và xã hội; trực tiếp tham mưu UBND xã thực hiện.

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình UBND xã giải quyết theo thẩm quyền.

- Thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách xã hội.

- Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp các đối tượng chính sách, công tác bảo trợ xã hội. Việc nuôi dưỡng chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng và làm công tác giảm nghèo.

- Tham mưu cho UBND xã sơ, tổng kết, báo cáo công tác lao động - thương binh, xã hội và công tác giảm nghèo.

9.7 Cán bộ văn thư, đánh máy:

- Chịu trách nhiệm chính về quản lý con dấu của UBND xã.

- Thực hiện các văn bản của UBND xã.

- Vào sổ công văn đi, đến và cùng với cán bộ văn phòng, nhân viên đánh máy chuyển giao các văn bản và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã đến cán bộ, nhân viên xã, ấp để thực hiện công việc được Chủ tịch UBND xã giao.

- Cùng với cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả của xã thực hiện việc tiếp nhận và ra soát hồ sơ trước khi trao trả kết quả cho nhân dân.

9.8 Cán bộ Kinh tế - Kinh tế hợp tác - HTX:

- Thực hiện công tác tham mưu cho UBND xã về công tác trên lĩnh vực phụ trách. Theo dõi thống kê về số liệu nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, vận tải.

- Tham gia cùng bộ phận Thống kê tổng hợp, Tài chính, kế toán, Địa chính - Xây dựng lập kế hoạch phát triển KTXH - QPAN của địa phương trình UBND xã.

- Lập danh sách, biểu mẫu thống kê, hướng dẫn và theo dõi tình hình hoạt động của các HTX,Tổ HT, hộ gia đình thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể thành lập các tổ chức KT, HTX, THT,…

- Tham mưu giúp UBND xã thực hiện tổ chức, quản lý các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, chăn nuôi và xây dựng tổ hợp tác, HTX.

- Cùng cán bộ Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và các cán bộ liên quan thực hiện giải quyết công tác môi trường trên địa bàn xã.

         9.9 Cán bộ quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng:

- Thực hiện quản lý Trung tâm văn hóa - Thể thao - HTCĐ quy định của ngành và của UBND xã.

- Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ - TDTT - Thông tin - Truyền thanh tại trung tâm Văn hóa cùng với Ban VHTT xã.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa, các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện địa phương theo quy định của pháp luật về đào tạo nghề,…tại TTVHTT - HTCĐ xã.

9.10 Cán bộ văn hóa - thông tin - Đài truyền thanh:

- Thực hiện tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, đài tỉnh, huyện từ 2-3 giờ/ngày (sáng - trưa - chiều).

- Chịu trách nhiệm thông báo những chủ trương - chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các thông báo do Đảng ủy, UBND và Ban Tuyên giáo xã chỉ đạo.

- Tham mưu, tổ chức bảo trì, tu sửa đường dây và phương tiện truyền thanh của xã theo định kỳ và đột xuất.

- Cùng với cán bộ VH - XH thực hiện công tác có liên quan đến lĩnh vực văn hóa - thông tin.

9.11 Cán bộ Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ:

- Tham mưu cho UBND xã quản lý chặt chẽ các hộ sản xuất, kinh doanh, xây dựng, phương tiện giao thông, vận tải và các đối tượng kinh doanh khác.

- Thực hiện thống kê số liệu, các báo cáo về lĩnh vực CN - TTCN - TM - DV.

9.12 Cán bộ Ủy nhiệm thu:

- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các sắc thuế theo quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, kịp thời và chống thất thu ngân sách.

- Thực hiện công tác ủy nhiệm thu theo quy định.

9.13 Cán bộ tiếp nhận và trao trả kết quả:

- Cùng với cán bộ văn phòng và cán bộ tổ "một cửa" tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến các bộ phận giải quyết, trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND ký và trao trả kết quả cho nhân dân theo quy định.

- Cùng cán bộ Văn thư và nhân viên đánh máy thực hiện các văn bản của UBND xã.

9.14 Cán bộ Tôn giáo - Dân tộc:

- Tham mưu cho UBND xã quản lý về công tác Tôn giáo - Dân tộc.

- Cùng với MTTQ, các đoàn thể nhân dân tổ chức vận động Chức sắc, Chức việc, đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

- Cùng cán bộ giảm nghèo, cán bộ LĐTBXH thực hiện các chính sách của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

9.15 Cán bộ xã hội, gia đình và trẻ em:

- Thực hiện công tác tham mưu cho UBND xã về công tác gia đình - trẻ em.

- Cùng cán bộ LĐTBXH giúp UBND thực hiện công tác đảm bảo xã hội và công tác từ thiện nhân đạo.

 9.16 Cán bộ phụ trách Địa chính-Quy hoạch:

- Tham mưu cho UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, địa giới hành chính trên địa bàn xã.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định.

- Thực hiện công tác xét duyệt đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và phối hợp với các ban ngành giải quyết các vần đề có liên quan đến đất đai, tài nguyên - môi trường.

- Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã.

- Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất đai tại trụ sở UBND xã.

9.17 Cán bộ phụ trách Tư pháp-Hộ tịch:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo trực tiếp của Phó chủ tịch phụ trách một cửa.

- Thực hiện nhiệm vụ đánh máy.

- Tham mưu thực hiện công tác chứng thực.

- Giúp công chức tư pháp-hộ tịch thực hiện nhiệm vụ được giao.

9.18 Phó Trưởng Công an và Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã:

- Phó Trưởng Công an xã tham mưu giúp Trưởng Công an xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 9, Chương II Quy chế này, thực hiện chức năng của Trưởng Công an khi Trưởng Công an vắng mặt hoặc được Trưởng Công an ủy quyền.

 - Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã tham mưu giúp Chỉ huy trưởng xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 8, Chương II Quy chế này, thực hiện chức năng của Chỉ huy trưởng khi Chỉ huy trưởng vắng mặt hoặc được Chỉ huy trưởng ủy quyền.

         - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan đến công tác quốc phòng - TTATXH ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng ủy - UBND - Chủ tịch UBND xã CA huyện và BCH quân sự Huyện giao.

 - Những vấn đề phức tạp hoặc quan trọng phải báo cáo Bí thư, Chủ tịch UBND xã,CA huyện và Ban CHQS Huyện xin ý kiến chỉ đạo.

9.19 Công an viên và Lực lượng dân quân thường trực:

a) Công an viên:

Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng - Phó Trưởng Công an xã phân công và theo sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Khi vắng mặt tại cơ quan trong ngày giờ trực, làm việc phải được sự đồng ý của CT.UBND xã, Trưởng Công an xã.

b) Lực lượng DQTT:

Thực hiện nhiệm vụ do Chỉ huy trưởng (Chỉ huy trưởng) - Phó Chỉ huy trưởng  phân công và theo sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Khi vắng mặt tại cơ quan trong ngày giờ trực, làm việc phải được sự đồng ý của CT.UBND xã, Chỉ huy trưởng.

9.20 Các Ban ấp:

- Tham mưu cho UBND xã quản lý toàn diện các hoạt động trên địa bàn ấp và thực hiện chức năng nhiệm vụ của trưởng ấp, phó ấp theo quy định của chính quyền các cấp.

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng xung kích. Thường xuyên tổ chức tuần tra và cùng lực lượng Công an, Quân sự tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn ấp.

- Giúp UBND xã quản lý tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân trên địa bàn ấp.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thỉnh thị theo định kỳ và đột xuất với UBND xã.

Điều 10. Mối quan hệ giữa các ban ngành:

Các ban ngành, các cán bộ cùng các ban ấp trọng xã phải tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của nhau. Phối hợp và cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôn trọng, nghiêm túc thực hiện quyết định và sự phân công nhiệm vụ của UBND xã.

Điều 11. Các mối quan hệ giữa các ban ngành:

1. Với Đảng ủy - Thường trực HĐND xã:

- UBND xã là chính quyền cơ sở, chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự kiểm tra giám sát của Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã. UBND căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND xã để xây dựng chương trình kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện.

- Hàng tháng báo cáo tình hình công tác cho Đảng ủy và Thường trực HĐND xã.

- Trình báo cáo, soạn thảo các nghị quyết,…các kỳ họp HĐND xã theo quy định.

2. Với UBMTTQ và các đoàn thể xã:

- Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể xã được mời dự các phiên họp của UBND khi bàn các vấn đề có liên quan.

- UBND xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân ở địa phương thực hiện các phong trào do cấp trên và Đảng ủy - Chính quyền - MTTQ xã phát động.

- UBND xã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể hoạt động, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể cùng MTTQ xã tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình công tác ở địa phương, tham gia giám sát hoạt động của chính quyền và cán bộ, công chức xã. Có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân.

- UBND xã định kỳ thông báo tình hình thực hiện phát triển KTXH - QPAN của địa phương cho MTTQ và các đoàn thể nhân dân biết để cùng tham gia phối hợp, nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND, các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao.

CHƯƠNG III:

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỤ THỂ

Điều 12. Quy định chung về giải quyết thủ tục hành chính:

- Công văn, thủ tục hành chính, các giấy tờ, hồ sơ, đơn thư khiếu nại, tố cáo của từng công dân tập trung vào một đầu mối do văn phòng, văn thư, hoặc cán bộ Tiếp nhận và trao trả kết quả của xã, tiếp nhận vào sổ theo dõi sau đó trình Chủ tịch phê duyệt giao cho từng bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu giải quyết trong thời gian quy định, khi hoàn chỉnh các bước trình ký, đóng dấu giao lại cho bộ phận văn phòng UBND xã để trả lại cho nhân dân theo mô hình "một cửa". Trong trường hợp cán bộ chuyên môn có mặt tại văn phòng thì có thể trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ký, cán bộ văn thư hoặc cán bộ văn phòng đóng dấu xong trả lại cho dân, tránh kéo dài thời gian phiền hà cho nhân dân.

- Trường hợp tiếp nhận đơn thư có nội dung phức tạp hoặc giải quyết ở cấp xã không thỏa mãn nhu cầu của công dân thì cán bộ tham mưu công việc thuộc lĩnh vực phụ trách phải tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tiếp tục giải quyết.

Điều 13. Về Chương trình công tác của UBND xã:

- UBND xã có chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý và một năm do UBND xã thảo luận và quyết định. Văn phòng UBND xã, các bộ phận chuyên môn căn cứ vào chương trình công tác của UBND xã để xây dựng chương trình công tác cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện.

- Các ban ngành chuyên môn, các ấp khi nhận nhiệm vụ phải triển khai tổ chức vận động quần chúng nhân dân thực hiện đúng tiến độ UBND xã đề ra và kịp thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã về quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các ấp, các ngành chuyên môn.

- Từng thành viên UBND xã phụ trách lĩnh vực, địa bàn luôn đi sâu sát, kiểm tra đôn đốc và kịp thời nắm bắt diễn biến kết quả công việc, đề xuất biểu dương khen thưởng những người tốt việc tốt, uốn nắn những lệnh lạc thiếu sót để đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách, kế hoạch đề ra, đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Điều 14. Quy định chung và chế độ làm việc của UBND xã:

- UBND xã làm việc ngày hai buổi. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

- Thực hiện duy trì chào cờ và sinh hoạt hàng tuần vào đúng 7 giờ sáng thứ hai đầu tuần. Tất cả cán bộ, công chức, nhân viên của xã phải có mặt. Trường hợp có lý do chính đáng phải báo cáo lãnh đạo và phải được lãnh đạo xã đồng ý mới được vắng.

- Sáng thứ bảy Chủ tịch và có ít nhất là 01Phó chủ tịch và bộ phận chuyên môn trực làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

- Trường hợp có công việc đột xuất phải cần làm việc ngoài giờ hoặc công việc không thuộc lĩnh vực phụ trách do Chủ tịch UBND xã triệu tập và phân công.

- Cán bộ, nhân viên trực thuộc UBND xã vắng mặt tại cơ quan trong ngày, giờ làm việc phải báo cáo CT.UBND xã, khi được CT.UBND xã đồng ý mới được vắng.

Điều 15. Chế độ thỉnh thị, báo cáo:

- UBND xã định kỳ báo cáo UBND Huyện về nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội của địa phương. Khi có vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn, phải chủ động giải quyết, đồng thời kịp thời trực tiếp báo cáo xin ý kiến UBND Huyện để giải quyết.

- Các thành viên UBND, các ban ngành, các ấp định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND xã các công việc được giao và việc thực hiên nhiệm vụ. Khi có vấn đề quan trọng và phức tạp, phải kịp thỉnh thị xin ý kiến Chủ tịch UBND xã giải quyết.

- Các ban ngành, các ấp định kỳ hàng tháng phải có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bằng văn bản gửi đến UBND xã, chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng.

- Tất cả những tài liệu báo cáo, thỉnh thị phải chính xác, phản ánh trung thực vấn đề.

Điều 16. Việc ban hành văn bản:

- UBND xã bàn hành các, loại văn bản pháp luật theo quy định: Quyết định, Chỉ thị, Báo cáo, Tờ trình, Thông báo, Công văn, Kế hoạch, Đề án.

- Ngoài các loại văn bản pháp quy, UBND còn bàn hành các quy định, quy tắc về việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực.

- Chủ tịch UBND xã là người ký ban hành các loại văn bản nêu trên, Phó Chủ tịch UBND xã ký thay khi được Chủ tịch UBND xã ủy quyền. Các loại văn bản phải có chử ký tắt của cán bộ tham mưu soạn thảo văn bản và phải được văn phòng hoặc văn thư UBND xã vào sổ.

Điều 17. Phiên họp UBND xã:

- UBND xã họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Khi có nhu cầu công việc, Chủ tịch UBND xã triệu tập hội nghị bất thường. Ngày họp và chương trình họp do Chủ tịch UBND xã quyết định.

- Các thành viên UBND, cán bộ các ban ngành, trưởng phó các ấp khi nhận được thông báo hoặc thư họp phải đến đúng thời gian, đúng thành phần và chuẩn bị tốt số liệu để báo cáo theo yêu cầu.

- Chủ tịch UBND xã chủ tọa các phiên họp do UBND xã triệu tập, khi Chủ tịch đi vắng Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch chủ tọa phiên họp.

- Những vấn đề UBND xã bàn bạc và quyết định (theo nội dung quy định tại Điều 35 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015) được các thành viên thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay, quyết định theo đa số, nếu việc biểu quyết ngang nhau thì do Chủ tịch UBND xã quyết định.

- Những vấn đề khác (không quy định tại Điều 35) thì không đưa ra tập thể bàn bạc, do Chủ tịch UBND xã quyết định triển khai, phân công thực hiện.

- Biên bản các phiên họp của UBND xã phải được ghi đầy đủ, chính xác các nội dung, do cán bộ văn phòng thực hiện hoặc cán bộ được chủ tọa chỉ định.

- Đầu tuần hoặc trong tuần, theo mức độ, tính chất công việc, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ngành liên quan hội ý để thống nhất thực hiện các vấn đề phát sinh trong điều hành công việc.

Điều 18. Tổ chức tiếp dân, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thực hiện tiếp dân theo lịch phân công. Các bộ phận chuyên môn có nội quy quy định về việc giải quyết thủ tục hành chính, ghi và niêm yết mức thu phí, lệ phí cho nhân dân biết.

- Các thành viên UBND xã, các cán bộ chuyên môn, các ban ngành của xã, các trưởng ấp có trách nhiệm hòa giải để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Chủ tịch UBND xã tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các ban ngành, cán bộ nhân viên của xã và các ấp khi cần thiết và theo yêu cầu của Thường trực HĐND xã, ban thành tra nhân dân xã và của cấp trên.

CHƯƠNG IV:

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 19. Khen thưởng:

Mọi tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác và chấp hành tốt bản Quy chế này được khen thưởng theo chế độ khen thưởng của Nhà nước quy định hiện hành.

Điều 20. Kỷ luật:

- Mọi tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành hoặc làm việc kém hiệu quả và vi phạm một trong những điều của Quy chế làm việc thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, nếu nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về vật chất của tổ chức, công dân phải bồi thường.

CHƯƠNG V:

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 21.

- Quy chế này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ra Quyết định ban hành, mọi quy định về chế độ làm việc trước đây khác với quy chế này đều bãi bỏ.

- Văn phòng UBND xã cùng Tư pháp xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, báo cáo định kỳ với Chủ tịch UBND xã việc thực hiện Quy chế này.

Điều 22.

Các thành viên UBND xã, cán bộ các ban ngành, các ban ấp trong xã chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi xét thấy cần thiết, UBND xã sẽ bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và pháp luật./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Nông Ngọc Bình