page load: 0x80070002 Trang - home
longgiao : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
NÂNG CAO HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, Y TẾ Ở NÔNG THÔN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG GIAO.

Giáo dục và y tế liên quan mật thiết đến chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Muốn có nguồn nhân lực tốt, người lao động phải được giáo dục và chăm sóc sức khỏe tốt. Do đó, để nâng cao hiệu quả lao động, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế ở nông thôn.