Tất cả các xã : Văn bản pháp luật Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 Liên kết Website

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 

 

 Văn bản pháp lý liên quan

 
Chọn một ngày từ lịch.
 
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm thấy  36  nội dung, được chia thành   2  trang
Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nội dung
69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 9/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. 09/01/2017
12/2017/QĐ-TTg Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng CP ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NS trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của NS địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. 22/04/2017
875/QĐ-TTg Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. 16/06/2017
1600/QĐ-TTg Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 16/08/2016
1760/QĐ-TTg Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 10/11/2017
40/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 13/11/2014
372/QĐ-TTg Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. 14/03/2014
05/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 01/03/2017
1753/QĐ-UBND Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020. 23/05/2018
4358/KH-UBND Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 11/05/2017 thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020. 11/05/2017
1217/QĐ-UBND Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai. 17/04/2017
576/QĐ-UBND Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. 27/02/2017
572/QĐ-UBND Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đoạn 2016-2020. 27/02/2017
45/QĐ-TTg Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012). 12/01/2017
387/QĐ-UBND Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai. 10/02/2015
158/QĐ-BCĐ Quyết định số 158/QĐ-BCĐ ngày 31/12/2013 của BCĐ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM kiện toàn nhân sự Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2020. 31/12/2013
3944/QĐ-UBND Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định xét, công nhận xã đạ chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Đã ban hành theo Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai). 03/12/2013
41/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 04/10/2013
3254/QĐ-UBND Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định xét, công nhận xã đạ chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 11/10/2013
2276/QĐ-UBND Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 18/07/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng tiêu chí nông thôn mới đình kèm Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 22/05/2013 của UBND tỉnh. 18/07/2013
151/QĐ-BCĐ Quyết định số 151/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2012 của BCĐ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM v/v ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2020. 26/12/2012
3337/QĐ-UBND Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 tỉnh Đồng Nai. 14/11/2012
59/QĐ-BCĐ Quyết định số 59/QĐ-BCĐ ngày 10/10/2011 của BCĐ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM v/v ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 tỉnh Đồng Nai. 10/10/2011
54/2009/TT-BNNPTNT Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 21/08/2009
491/QĐ-TTg Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 16/04/2009
12
 

 Thông báo

 
ĐĂNG NHẬP