Tất cả các xã : Chi tiết Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 Liên kết website

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 

 

 Nội dung

 
Tên thủ tục * * Thủ tục thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực Lĩnh vực tôn giáo
Nội dung

1. Thủ tục thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: UBND cấp xã cử cán bộ liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục và hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Khi đến nộp hồ sơ: Cán bộ UBND cấp xã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Bước 4: UBND cấp huyện xem xét, quyết định và gửi kết quả cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 5: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ). Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị thành lập trung tâm văn hoá thể thao - học tập cộng đồng.

+ Đề án thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng trên cơ sở sáp nhập trung tâm văn hóa thể thao cơ sở và trung tâm học tập cộng đồng hiện có của xã. Nội dung đề án phải thể hiện được các nội dung chính sau:

Sự cần thiết phải thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng.

Tên, địa chỉ, số điện thoại của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng khi thành lập.

Thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

Danh sách các thành viên làm công tác quản lý.

+ Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng.

+ Nội quy hoạt động của trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Thể dục - Thể thao hướng dẫn tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.

- Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 2. Thủ tục đình chỉ trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Phòng Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính điền thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Khi đến nộp hồ sơ: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ). Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản thanh tra hoạt động.

+ Biên bản ghi ý kiến các đơn vị liên quan.

+ Tờ trình đề nghị đình chỉ hoạt động (theo Khoản 3, Điều 9, Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Thể dục - Thể thao hướng dẫn tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Thủ tục giải thể trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Phòng Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính điền thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Khi đến nộp hồ sơ: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ). Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:

- Sáng  : T 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều : T 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản thanh tra hoạt động.

+ Biên bản ghi ý kiến các đơn vị liên quan.

+ Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Thể dục - Thể thao hướng dẫn tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

                                        

                                                           

Căn cứ pháp lý - Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Thể dục - Thể thao hướng dẫn tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn. - Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008
Đính kèm tài liệu

 

 Thông báo

 
ĐĂNG NHẬP