Tất cả các xã : tong-quan Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Định hướng phát triển

 
Định hướng phát triển

Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2004 là tiếp tục ổn định và pháp triển kinh tế xã hội trên cơ sở phát huy mọi nguồn nội lực của xã, tích cực khai thác và sử dụng có hiệu qủa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy nhanh tốc độ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, CN-TTCN-TMDV với mức tăng trưởng cao. Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao dân trí và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Tăng cường Quốc phòng, An ninh, tiếp tục cải cách hành chính nâng cao hiệu lực qủan lý của bộ máy nhà nước.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản dự kiến năm 2004

+ Chỉ tiêu kinh tế: Giá trị sản xuất xã hội năm 2004: 132,378 tỷ (theo giá cố định 94) tăng 12,7% so với năm 2003. Dự kiến giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (theo giá cố định 94) 82,9 tỷ, tăng 15,7% so 2003. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 11,3% (trong đó chăn nuôi chiếm tỷ trọng 22,5% trong cơ cấu nông nghiệp). Giá trị CN-TTCN và xây dựng tăng 16,1%. Giá trị thương mại-dịch vụ tăng 24,3%. GDP bình quân trên người dân 5,4 triệu đồng

+ Các chỉ tiêu xã hội: Không để hộ tái đói, giảm 108 hộ nghèo còn 11%, Huy động 100% trẻ em độ tuổi đến lớp một, Phấn đấu 90% số hộ xem được truyền hình, tiếp thu thông tin qua đài phát thanh và các phương tiện thông tin khác, Tỷ lệ dùng nước sạch 90%, Tỷ lệ hộ dùng điện trên 90%, Phấn đấu hạ tỷ lệ tăng dân số còn 1,45%.

2. Một số nhiệm vụ cơ bản

a. Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp:

+ Trồng trọt: Trên cơ sở hòan thành đo đạt của ngành địa chính, cần tiếp tục khai thác quản lý tiềm năng đất đai, cải tạo đất nông nghiệp, khai thác, sử dụng hiệu qủa các hệ thống thủy lợi (nhất là vụ đông xuân và vụ hè thu), cơ giới, tổ chức tốt công tác khuyến nông bảo vệ thực vật, thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ. Tích cực tăng tỷ trọng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển cây lâu năm trên cơ sở chọn lọc giống thích hợp, cải tạo vườn tạp, tạo năng xuất cao và nâng cao giá trị trên 1 ha canh tác nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình trang trại với quy mô ngày càng lớn, các mô hình tổ hợp tác sản xuất.

+ Chăn nuôi: Tập trung khuyến khích chăn nuôi heo theo mô hình kinh tế hộ là chính theo phương pháp công nghiệp và bán công nghiệp, cải tạo giống theo hướng kinh tế, chất lượng thịt cao-Tăng tỷ lệ đàn bò vàng trong đó có máu lai Sinđ đạt 75-80%, phát triển mạnh chăn nuôi gà công nghiệp, gà thả vườn, vịt cao sản, mở rộng diện tích ao hồ nuôi cá nước ngọt, họat động khuyến nuôi theo mô hình VAC. Tăng cường công tác dịch vụ thú y, phòng chống dịch bệnh.

+ Lâm nghiệp: Vận động nhân dân trồng rừng tập trung và cây phân tán trên đất trống và đất có khả năng trồng cây Lâm nghiệp.Tăng cường công tác chăm sóc, phòng chống cháy và qủan lý bảo vệ rừng tại khu vực núi Chứa Chan.

b. Phát triển công nghiệp-TTCN,GTVT-TMDV: Công nghiệp-TTCN-GTVT-TMDV chủ yếu phát huy nội lực hướng vào phục vụ Nông nghiệp-Nông thôn. Thu hút lao động nhàn rổi trong nông nghiệp.

+ Công Nghiệp-TTCN: Tiếp tục duy trì và phát triển ngành TTCN như: Ngành cơ khí, sửa chữa, sơ chế biến nông sản, chế biến lương thực, thực phẩm, giải quyết 1 phần nông sản thu họach.

+ Giao thông vận tải: Vận động nhân dân đóng góp vốn, ngày công lao động tu sữa hệ thống giao thông thôn ấp, nội đồng, phát triển phương tiện vận chuyển phục vụ nông nghiệp đi lại giao lưu hàng hóa ngày càng thuận lợi.

+ Thương mại dịch vụ: Khuyến khích mở rộng mạng lưới TMDV nông thôn, mở rộng phục vụ cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện mua bán giao lưu hàng hóa thuận lợi, tăng sức tiêu dùng khu vực nông thôn (chú trọng các dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, phục vụ phát triển nông nghiệp). Cũng cố và phát triển mạng lưới thu mua sơ chế biến nông sản, kinh doanh vật tư nông nghiệp, xăng dầu, giống cây trồng, thuốc thú ý, giết mổ gia súc…

c. Xây dựng cơ bản hạ tầng nông thôn: Tập trung đâu tư cơ sở hạ tầng nông thôn: giao thông, thủy lợi, điện nước, văn hóa giáo dục, y tế…Tăng cường các biện pháp huy động vốn xã hội hóa trong nhân dân kết hợp với vốn nhà nước, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.

+ Nông nghiệp, thủy lợi: Tiếp tục tu sữa đập tràn Suối khỉ để đưa vào vào phục vụ sản xuất, quản lý và phát huy hiệu qủa các giếng khoan để phục vụ tưới vụ Đông - Xuân, chống hạn có hiệu qủa.

+ Giao thông: Cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào XHHGT. Bằng biện pháp tự quản, vận động ấp sửa chữa, nâng cấp các hệ thống giao thông của địa phương quản lý (các khu dân cư tập trung và giao thông nội đồng) bằng việc huy động ngày công lao động tại chỗ, nguồn lao động công ích ghi thu, ghi chi. Tiếp tục huy động nguồn vốn nhân dân đóng góp để hoàn thành 1,4 km đường nhựa tại ấp Trung nghĩa.

+ Điện nước: Tiếp tục kế hoạch vận động đầu tư mạng lưới điện nông thôn nhằm phục vụ cho sản xuất và sinh họat với mục tiêu đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện từ 90% trở lên. Vận động nhân dân sử dụng nước sạch, phấn đấu tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt từ 90% trở lên.

+ Cơ sở vật chất phục vụ xã hội: Tiếp tục chương trình XHHGD, đầu tư xây dựng mới sửa chữa phòng lớp, từng bước thực hiện kiên cố hóa trường lớp. Nâng cấp cơ sở y tế, nơi vui chơi giải trí. Triển khai quy hoạch khu vực trung tâm văn hoá thễ thao (TT giáo dục cộng đồng) của xã.

d. Phát triển Giáo dục, Y tế, Văn hóa - Xã hội: Tiếp tục thực hiện các mục tiêu về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW II của huyện ủy, đảng ủy. Thực hiện có kết qủa chương trình XHHGD, đảm bảo trường lớp, yêu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tiếp tục vận động thực hiện công tác PCTHCS, BTVH nhằm nâng cao mặt bằng dân trí.

Thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng ở trẻ em, chương trình an tòan thực phẩm, nước sạch nông thôn. Tăng cường công tác DS&GĐ giảm tỷ lệ sinh còn 1,45%.

Tiếp tục thực hiện các chương trình hành động của Đảng uỷ, xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 90% hộ dân đăng ký xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới và có trên 85% số hộ đăng ký được công nhận đạt chuẩn; xây dựng 4-5 ấp văn hóa trong tòan xã. Phát triển mạnh các họat động văn hóa văn nghệ, TDTT, củng cố và duy trì họat động ban thông tin văn hóa xã.

Thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chương trình xây dựng nhà tình thương, chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em, tổ chức vận động tốt việc xây dựng quỹ vì trẻ thơ, qũy XĐGN.


 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP