getnameObject reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
Vĩnh Cữu - Xã Phú Lý : home Vĩnh Cữu - Xã Phú Lý
 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh

 
 

 Website các Tỉnh

 

Lượt Truy Cập
​Giải pháp trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng cuối năm 2018 xã Phú Lý tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phối hợp thực hiện công tác giảng dạy và học tập theo đúng chương trình quốc gia; Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học và Trung tâm Văn hoá thể thao – Học tập cộng đồng xã;