nhontrach_phuthanh : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Tăng cường áp dụng sáng kiến, cách làm mới về cải cách hành chính Updated05-04-2021 04:00
Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; kiện toàn Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các địa phương; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh…
 

Đoàn viên thanh niên làm việc ngày thứ 7 tình nguyện nhằm hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục pháp lý cho người dân tại bộ phận một cửa cấp xã
Trong năm 2020, UBND tỉnh đã trình HDDND tỉnh thông qua 17 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 49 quyết định quy phạm pháp luật; thực hiên kiểm tra 50 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, 14 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành, qua đó phát hiện 5 văn bản có sai sót và kịp thời xử lý.
Cải cách TTHC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 42 quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và đơn vị trên địa bàn tỉnh với 1.837 TTHC. Tiếp tục rà soát, bổ sung, chuẩn hóa ban hành các dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp. Các dịch vụ công được cấu hình lên phần mềm, tích hợp giải quyết tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận một cửa các địa phương. Đồng thời tăng cường liên thông các thủ tục hành chính cần thiết cho người dân, doanh nghiệp.
Đồng Nai chú trọng triển khai các giải pháp tăng cường hiệu quả giải quyết TTHC như: tăng cường tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (năm 2020 thực hiện 141.012 hồ sơ); ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kỷ luật kỷ cương hành chính; tập trung hoàn thiện liên thông phần mềm chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ quan quản lý đất đạt và cơ quan thế, giữa cơ quan thuế và kho bạc để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục về chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Trung tâm hành chính công tỉnh và 11/11 Bộ phận một cửa cấp huyện. Kết quả năm 2020, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cấp tỉnh đạt 98,25%, cấp huyện đạt 95,5%, cấp xã đạt 98,95%.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh. Trong năm qua, 100% công chức các đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm quản lý văn bản để xử lý hồ sơ công việc; hoàn thành việc tích hợp chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm quản lý văn bản, thực hiện chữ ký số trên các thiết bị di động. Hoàn thành việc phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai với Cổng Dịch vụ công quốc gia… Năm 2020, tỉnh tập trung hoàn chỉnh phần mềm một cửa eGov tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ được thông suốt, hiệu quả. Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt gần 30 ngàn hồ sơ, trong đó một số đơn vị duy trì tỷ lệ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90% như các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Tài chính, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải…Đồng thời, tỉnh triển khai một số giải pháp khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến, kết hợp phát trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm 50% cước phí dịch vụ chuyển phát hồ sơ.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường cho hay, ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin tạo ra nhiều kết nối tiện ích, người dân có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, cấp phép xây dựng… mà không cần phải đến cơ quan nhà nước mới làm được thủ tục.
Năm 2020, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cấp tỉnh đạt 98,25% 
Theo Sở Nội vụ, thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Trung ương, công tác sắp xếp lại bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hoạt động có hiệu quả. Công tác tinh giản biên chế được thực hiện quyết liệt, theo lộ trình đề ra. Đến nay, tỉnh đã thực hiện cắt giảm thêm 240 biên chế công chức, đảm bảo lộ trình đến năm 2021, tỉnh giản 10% biên chế so với năm 2015. Xác định vai trò đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC là khâu đột phá, những năm qua, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được chú trọng thực hiện; năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức được nâng cao một bước.
Tuy nhiên công tác CCHC của tỉnh năm 2020 vẫn còn một số tồn tại như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về CCHC của một số đơn vị, địa phương còn chưa quyết liệt; tinh thần trách nhiệm công vụ của một bộ phận công chức còn gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến thời gian, trễ hẹn giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm qua có 906 ý kiến phản ánh của người dân doanh nghiệp về việc giải quyết hồ sơ chậm trế, trách nhiệm của công chức đơn vị. Việc nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm; triển khai dịch vụ công trực tuyến cho một số ngành chưa hiệu quả do thành phần hồ sơ còn phức tạp hoặc tính pháp lý của hồ sơ điện tử chưa được quy định cụ thể. Một số dịch vụ công mức độ 3, 4 tại các đơn vị, địa phương chưa thực sự thiết thực, khả thi, chưa phù hợp, có tần suất thấp hoặc thực tế không phát sinh hồ sơ.
Năm 2021, Đồng Nai tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng tạp động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Do đó sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực hiện CCHC; tăng cường áp dụng sáng kiến, cách làm mới về CCHC nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.