langminh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã lang minh huyện xuân lộc
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN: Điều tra, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và xây dựng mô hình ươm tạo cây giống Mật Nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai Updated06-01-2021 04:10
Điều tra, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và xây dựng mô hình ươm tạo cây giống Mật Nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

I. Phần thông tin chung

1.1. Tên nhiệm vụ:

Điều tra, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và xây dựng mô hình ươm tạo cây giống Mật Nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

1.2 Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

Đề tài khoa học và công nghệ

1.3 Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS Nguyễn Hoàng Hảo

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức:

2020-06-17

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số:

2020-12/KQNC-CT

Ngày cấp:

2020-09-25

Cơ quan cấp:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thông tin khác

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ: (Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

 Hiện đề tài đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chưa được bàn giao cho đơn vị ứng dụng. Dựa trên kết quả thực hiện, trong đó có hơn 2.000 cây giống hơn 1 năm tuổi, Khu Bảo tồn đã xây dựng đề xuất pha 2 đề tài “ Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Mật Nhân tại Khu Bảo tồn thiên nhiên

– Văn hóa Đồng Nai” gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

 

II. Phần thông tin theo loại hình nhiệm vụ

• Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ
2.1.Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?: (đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

Khoa học y - dược

2.2.Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới ?:

Cơ sở để xây dựng Dự án SXTN

2.3.Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2.3.1.Số lượng công bố trong nước: 1
2.3.2.Số lượng công bố quốc tế: 0

2.4.Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): 0

2.5.Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): 0

 

Posts on:
Select a date from the calendar.