page load: 0x80070002 Trang - home
xuanlap : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phường Xuân Lập nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng cử đại biểu Hội Đồng Nân Dân phường Xuân Lập nhiệm kỳ 2021-2026, nộp hồ sơ kịp thời, đúng quy định. Ủy ban bầu cử phường Xuân Lập thông báo đến cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử như sau:

Ý nghĩa và tầm quan trọng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, đó là, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.