xuandinh : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 


 
Xây dựng nông thôn mới xã Xuân Định giai đoạn 2009 – 2010:
- Thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội Huyện Xuân Lộc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 18/12/2008 của Ban Chấp Hành Đảng bộ Xuân Lộc. Xã Xuân Định được chọn là xã điểm để xây dựng nông thôn mới :
* Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Định giai đoạn 2009-2010 và tầm nhìn đến năm 2015.
* Đảng ủy xã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Bảng phân công thành viên phụ trách từng lĩnh vực và Quyết định thành lập ban giám sát.
* UBND xã ban hành Quyết định thành lập ban quản lý và xây dựng kế hoạch đến năm 2015.
- Kết quả thực hiện đã đạt 29/31 tiêu chí theo QĐ số 74/QĐ.UBND Tỉnh Đồng Nai. Còn lại 2 tiêu chí là xây dựng chợ xã theo qui định và trung tâm văn hóa thể dục thể thao.