vinhthanh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành: Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai Updated25-05-2020 04:03
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai Mã đề tài: DTT2018-05-D

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú

Họ và tên chủ nhiệm nhiêm vụ: TS.  Nguyễn Minh Hà và ThS. Nguyễn Hữu Nguyên

Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

 -Xây dựng được khung phân tích mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai
-  Đánh giá khung phân tích tăng trưởng xanh thông qua lựa chọn các tiêu chí đo lường tăng trưởng xanh áp dụng phù hợp cho tỉnh Đồng Nai

- Định hướng các chính sách hướng đến mô hình tăng trưởng xanh cho Đồng Nai trong thời gian tới.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Lược khảo các lý thuyết và các nghiên cứu trước về tăng trưởng xanh nhằm xác định được khung phân tích cho tăng trưởng xanh cho cấp độ tỉnh Đồng Nai nói chung, ở cấp độ các ngành kinh tế cấp một là công nghiệp và nông nghiệp.

Xác định các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng xanh cho các thành tố trong khung phân tích tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai ở cấp độ tỉnh nói chung, ở cấp độ các ngành kinh tế cấp một là công nghiệp và nông nghiệp.

Đánh giá tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai ở cấp độ tỉnh nói chung, ở cấp độ các ngành kinh tế cấp một là công nghiệp và nông nghiệp qua các thành tố/chỉ tiêu liên quan đến khung phân tích tăng trưởng xanh; từ đó tìm ra hiện trạng tăng trưởng xanh của tỉnh ở cấp độ vùng/ngành làm cơ sở cho việc xác định mô hình tăng trưởng xanh của Tỉnh trong giai đoạn sắp tới.

 Định hướng các chính sách hướng đến mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp phân tích thống kê: Nhóm nghiên cứu sử dụng các dữ liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các Tỉnh, các tổ chức quốc tế có uy tín như World Bank, Liên Hiệp Quốc, UNDP để đánh giá hiện trạng tăng trưởng xanh ở Đồng Nai, đồng thời phân tích thực trạng tăng trưởng xanh trong từng lĩnh vực kinh tế cụ thể.

- Phương pháp phân tích xu thế thực nghiệm: dựa theo Statistics Netherlands (2011) áp dụng phân tích xu thế từng cặp chỉ số (index) tiêu chí tăng trưởng kinh tế và tiêu chí liên quan tăng trưởng xanh (các tiêu chí liên quan đến năng suất sử dụng tài nguyên và môi trường) để từ đó đánh giá ba mức độ tăng trưởng xanh của Đồng Nai là no decoupling (không cải thiện tăng trưởng xanh), relative decoupling (cải thiện tăng trưởng xanh tương đối), và absolute decuopling (cải thiện tăng trưởng xanh tuyệt đối).
- Phương pháp nghiên cứu định tính:

- Phương pháp nghiên cứu hiện tượng: Thông qua việc tham khảo lý thuyết, nghiên cứu trước và tài liệu nhằm i) hoàn thiện cơ sở lý thuyết, ii) Kinh nghiệm của các quốc gia, vùng và thành phố ở nước ngoài có đặc tính giống tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành trong nước để rút ra kinh nghiệm về tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai.

-  Phương pháp nghiên cứu tình huống (case study): Nhóm nghiên cứu tiến hành một số nghiên cứu tình huống về các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp. Từ đó giới thiệu các mô hình tăng trưởng xanh hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn khu vực tỉnh Đồng Nai và cả nước.

-  Phương pháp chuyên gia: Nhóm nghiên cứu tham khảo ý kiến tư vấn các chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, phát triển đô thị để phân tích thực trạng tăng trưởng xanh trong từng lĩnh vực và đưa ra các kiến nghị chính sách có ý nghĩa thực tiễn cao để “xanh hóa” kinh tế tỉnh Đồng Nai.

- Phương pháp phân tích định lượng: Xây dựng mô hình về tăng trưởng xanh trong công nghiệp, trong nông nghiệp và hộ gia đình. Từ đó phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng xanh trong công nghiệp, nông nghiệp và hành vi tiêu dùng của hộ gia đình, trên cơ sở đó, đưa các các định hướng chính sách cho tăng trưởng xanh trong công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình

Kết quả dự kiến:

- Bảng báo cáo tổng kết đề tài NCKH “Mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai” đáp ứng đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu sản phẩm khoa học; thực hiện đúng đề cương thuyết minh đã được phê duyệt.
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài phản ảnh cô đọng nội dung báo cáo tổng kết đề tài.
-  Khung phân tích và các tiêu chí đánh giá mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai tổng kết các tiêu chí đánh giá mô hình tăng trưởng xanh phù hợp tỉnh Đồng Nai.

- Bản khuyến nghị lựa chọn chính sách và nhóm giải pháp nguyên tắc để thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh của tỉnh Đồng Nai cung cấp các kiến nghị chính sách có tính phù hợp với điều kiện đặc thù  để thúc đẩy tăng trưởng xanh cho tỉnh.

Dự kiến đơn vị nhận khuyến nghị chính sách: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Bài báo khoa học về mô hình tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai có giá trị khoa học được đăng trên tạp chí thuộc hội đồng chức danh giáo sư.

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 8/2019 – 5/2021​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter