page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
thuaduc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Thừa Đức huyện Cẩm Mỹ
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính xã Thừa Đức năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện Cẩm Mỹ Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính huyện Cẩm Mỹ năm 2023; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND xã Thừa Đức về Cải cách hành chính năm 2023.