page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
thongnhat : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Tình hình hoạt động công tác lao động - thương binh xã hội của Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất 06 tháng đầu năm 2020

- Chủ tịch nước tặng 221 suất cho đối tượng gia đình chính sách trong đó mức 400.000đ có 03 đối tượng =1.200.000đ; mức 200.000đ có 218 đối tượng = 43.600.000đ. Tổng cộng 44.800.000đ. Chủ tịch tỉnh tặng: 234 suất cho đối tượng gia đình chính sách mỗi suất 1.000.000đ. Tổng cộng 234.000.000đ. UBND phường tặng 251 suất cho đối tượng gia đình chính sách, mỗi suât 200.000đ, tổng cộng 50.200.000đ.