quangtrung : Nội dung - CCHC - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 Updated12-06-2020 08:50
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 nhằm tổ chức đánh giá và phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại CCHC được công bố hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị cho phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh; phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế.
 

​UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng phản ánh đúng những kết quả đã đạt được trong năm của cơ quan, đơn vị; đánh giá tương đối toàn diện các lĩnh vực chủ yếu của CCHC, công vụ, chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành có nội dung đánh giá gồm 9 lĩnh vực, 42 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần. Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện đánh giá 8 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 62 tiêu chí thành phần.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hoàn thành công tác tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương và gửi kết quả trên phần mềm trước ngày 15/11/2020. Sau đó, các cơ quan được phân công sẽ tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị và tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp loại theo thẩm quyền.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.