phuocan : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 
New Page 1


Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, tăng cường công tác “Đảng bộ xã lãnh đạo công tác khoa giáo trong thời kỳ CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn”, chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ ở địa phương.

cangphuocan.jpg

Hình: Quy hoạch Cảng nước sâu Phước An, Nhơn Trạch

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế đến năm 2020 theo hướng: nông nghiệp - thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, trong đó:

+ Nông nghiệp:                                            40%.

+ Thương mại - dịch vụ:                             38%.

+ Tiểu thủ công nghiệp:                             22%.

- Ổn định diện tích trồng lúa 200 ha, hoa màu các loại 65 ha, đất trồng mì 80 ha, đất NTTS 1.070 ha. Ổn định đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chi tiêu huyện giao hàng năm.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 64 triệu đồng/người/năm.

- Tiếp tục thực hiện nâng cấp, bảo quản, hoàn thiện ngày càng tốt hơn cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Phát huy nguồn nhân lực.

- Cơ cấu kinh tế của xã Phước An giai đoạn đến năm 2020 là: Thương mại, Dịch vụ - Nông nghiệp - Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp.