nhontrach_phuthanh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 Updated03-09-2020 08:51
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2021 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 8,5%.
 

Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu
Các nhiệm vụ đột phá gồm: Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông trọng điểm, giao thông đô thị và giao thông kết nối; Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics.
Nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như: giao thông, nông nghiệp, nông thôn…Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh…
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.