page load: 0x80070002 Trang - home
bautram : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng Quý vị đến với Website xã Bàu Trâm huyện Long Khánh
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Vững vàng các nhiệm vụ khuyến học năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của Hội đồng Nhân dân xã Bàu Trâm về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021. Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 của Hội Khuyến học thành phố Long Khánh. Theo đó, Hội khuyến học xã Bàu Trâm đã sớm xây dựng và hoàn thành kế hoạch năm 2021.