anphuoc : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
​Kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh Updated15-07-2020 03:18
Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành bảo hiểm đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
Sơ kết hoạt động ngành bảo hiểm  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành BHXH đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020; kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Theo đó đạt được một số kết quả quan trọng mà ngành bảo hiểm đạt được trong 6 tháng đầu năm là gia tăng số người tham gia BHXH, cụ thể, có khoảng 15,144 triệu người tham gia bảo hiểm, trong đó: BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người (tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019); số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 182.984 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019); tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu; Tổng số người tham gia BHXH được cấp sổ là 15,053 triệu người, đạt 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là 85,5 triệu người.

Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Cụ thể đã giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.589.884 lượt người hưởng  chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 474.622 người hưởng chế độ BHTN; thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 77,657 triệu lượt người; tổng số chi BHXH, BHTN là 169.509 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch năm. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN một cách sâu rộng tới từng nhóm đối tượng cụ thể.


Tập huấn công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tại các huyện 

Theo phương hướng nhiệm vụ đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2020, BHXH tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ gồm Nghị quyết số 125/NQ/TW ngày 08/10/2018; Nghị quyết số 01/NQ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam…Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng; Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng; Kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành.

Diệu Linh 

Posts on:
Select a date from the calendar.